Буттал аьрщи аьзизсса чIумал

Буттал аьрщи аьзизсса чIумал

Гьар базилух нава буттал шяравун, Хъусрахьхьун, нанитари, Щардал шяравун бувххукун, дакI тирх учай. Цанчирча ва шяравалу махъсса шиннардий хьуну дунутIий Лакку билаят ххуй-хъин хъанахъаврил ца чIири-хъунсса лишанну. Чан дакъар ши­кку итталун дагьанмур – дурсса, ягу дуллалисса давуртту. Къабувкра нагу чIарах. Жу ттинингу чIявусса бувсъссия Щардал шяравалу хьхьичIуннай нани даврил цIанийсса фонд зий дайдирхьуния шиннай дурсса давурттая.


ЦIанакул ва шяраву щирир­кIуну най дур бивкIу буччаврил къатта буллалисса давуртту. Зий бур щарнил жагьилтал цивппагу, бувгьусса зузалтгу.
Шяраваллил бакIчи Мирослав Ибрагьимовлул бувсунни махъсса кIира шинал дянив дурсса давурттая.

Сайки 12 миллиондалун бавцIусса «Щара-Арена» бувну махъ, агьамсса ххуттай бия вайнначIа тяхъашивуртту дай­сса зал баву. Му къуртал бувну махъ, кIива-шанма хъатIи, юбилейрал мажлисру, мавлудру дурну дур шикку. Зал бур ххю­ттурша инсан лагайсса. Дурцуну дур щин, дузал бувну бур гьарца аьркинмунил. ЦIусса чапаргу дурну, скамейкарду бивхьуну, беседкарду бувну, бакьин бувну бур парк. Школалущал фондрал дур хъуннасса дахIаву, вай цинявппа Щардал школалул выпускниктал бухьувкун.

Ларгсса шинал фондрал кашилуцIух школа багьссар «100 школа» тIисса программалувун. Гьашину фондрал чулуха шанттуршазарда къуруш дуллуну, школалул чIаравсса леркьсса чIаркIния бувну бур «Точка роста» тIисса центрданунсса кIива къатта.

Мирослав буслай ур:
— ЧIявусса гъалгъарду бикIай­ва бивкIулий дукра дишин аьркинссар, къааьркинссар тIисса. Мунияту пикри хьунни, хъами цалла аьдатирттащал бивтун, арамтуран личIисса, ссукIуврай щябикIавансса къатта бан, мукунсса кIанттай дикIан аьркинмургу дузал дурну.

Шиккусса давуртту къуртал хьувкун, байбишинтIиссару бяр марцI буллай. Дурмурнияр данмур чIяруну лякъай гьар мудан.
ЦIанакул паччахIлугърал ххуллийх асфальт бавкьуну махъ дансса давурттугу ххи хьунни. Хьхьувайсса чани буцин бур. Амма на даврия нигьа услай акъара. Ттул яла хъунмур ххаришиву, давуртту даврияр, жямат цачIун бан бю­хъавриясса дур. Жяматрал цашиву къа­диркIссания, вайксса давур­тту дангу къабюхъантIиссия.

Гьай-гьай, чан къашайва кIива-шанма гьантлий дан­сса даву личIлай дур, цивппа къабувкIун, арцу гьан данну тIиссагу. На миннан бувчIин буллай икIайссияв арцуяр цивппа аьркинну бушиву, цанчирча, цалла чIатIа дирзун, шяраву бувагу ца мурхь бугьарчагума, бу­ттал кIанттухсса ччаву ххишала хъанахъиссар, дакI кIункIу тIунтIиссар.

Инсан цуксса бу­ттал кIанттуцIун авхIуну урив, муксса хъуннассар мунал буттал кIанттухсса ччавугу. ХIакьину агьлу цалва маэшатрал хъирив миха-тиха бивщуну бухьурчагу, гъинттул цалва оьрчIащал букIларча, гайннахь цалла дурмуния бусларча, оьрчIавунгу гъира багьантIиссар ватандалийн букIлан.

Шагьрурдайва бувну, хъуни хьусса оьрчIру шийнмай кIункIу хъананшиврул багьлай бур гайннан къулай дизансса шартIру шяраву дузал дан: клуб, медпункт, парк, бигьалагансса кIанттурду. Фондрал давривух хIала бухлахимигу ялу-ялун чIяву хъанай бур. Умуд бур щалва жямат хIала буххан­ссар тIисса.

Зунгу, бигьалагангу кIулсса Щардал жагьилтуращал лакку аьрщарай хьусса мамарттул мураппалухун тIаннуй самовардануву дурсса чяйгу хIарчIун, нагу лавгра ттула ххуллийх.

Читайте также: