Лакку улча

Лакку улча

Аьзиз лакку улчай,
Зунттурдал минай,
Цукун къаучиви
Виха на балай.

Чарвитул хъазамрай –
Чарил зунттурду,
Бюхттулну бавцIусса
Ссурулун гъанну.

ЦIузурул цIай бусса
ЦIакьсса ххяллава
НякI чарил зяй бусса
ЧIукIа зана шай.

ХхялчIивгу ххядуклай
Ххярхсса урттуву
Кьункьал къабуччайсса
Ххуй тIутIив лякъай.

Вас-ццахлий бикIаннав,
ххира Дагъусттан?

 

 Ттуруллал куннасса сил чIумул ритлай,
СсивцIу ликлай бурхха Дагъусттаннайнгу,

МикIлачIру дагьарча миллатирттавун,
Лигьулул банссархха бюхттул зунттурду.

Цикссава гъавгъхьунссар чурххал базурду,
Вил симан ца дуван, ххира Дагъусттан!
Цан буракьай утти ришлай дазурду,
Оьлурккусса щавуйн цIу зизин буллай?

Вас-ццахлий бурахха, ххира Дагъусттан,
Лажинни мадара кьянкьа дакI гъагъан,
Жагьилну бурача, аьзиз Дагъусттан,
БакI лахIан мадара захIматсса чIумал.

Зунттурдурча кIусса вил хъазамраву,
КIумалагарувча халкьуннал дардру,
РатIрурча къумасса вил дарардаву,
Къума машарувча илданул дакIру.

Чаткьаллал даралуву

Арцул бакIбахIу бавхIу
Чаткьаллал дяркъу дара,
ДарцIун дур зунттал дянив
Интнил авуршивруву.

Зунттавух экьиларгсса
Аврдан цIу бай Тураар,
Арцул ххаллай щавщусса
Зярмахмур лавхсса хханссар.

Щюллисса урттувату
ЦIарал ппайрду палцI буллай,
ЯтIулсса хъункIултIутIив –
Лагма тIутIахь хъярчирдай.

Зунттал зунххи дагьанттай –
Авлугадри ччамардай,
Хан ххуллуву оьру барцI


Муния махIрум хъанай.

Къашай хьунал хьул чайсса
Чаткьаллал бявхъ щаращив,
Бур някI бюнбутIив бизлай,
Мурччайн хъямала багьлай.

Аьзиз лакку кIанайсса
ТIабиаьтрал ххуйшиву!
Цинярда тIутIив дусса
Зунттурдал авкьатшиву!

Вакса ххуйсса ххуйшиву
Ялуннай чIалачIисса,
Циксса мяъданну бурвав
Ганил куртIний кьюлтI хьусса?

* * *

Хъами-ттурши бувккунни,
Гъинтнил дакI гъагъан дуллай,
ХIайпъя лам лахIан буван
Чагърайсса уртту-тIутIал.

Агь, ттуйрагу лирчунни
ЧIантIай к1яла чIарарду,
Шархь ницIал кьачIа кIизуйх,
Шагьра ххуллурдив бихьлай.

КIяла чIара, цIанара
Чун анавар дуклайра,
Ва жагьилшиврул лишан
Лиххан дуллай ттуяту?

Агь, ца хъит ттигу чирчан,
Ттул бакI кIялава хьунссар,
Ниттил хъирив оьрчI кунна,
Жагьилшиву аьтIунссар.

Ци хавар бия?

– Шяравучу ча увкра?
Ци хавар лавсун увкIра?
– Хаварду гьаба бия,
Цинявппа цIусса бия:

Щар къалякъун ляркъуну,
ДачIи щар хъатIуй дия,
Щарнил малла ивкIуну,
Кувгу ссукIуврай бия.

Щада, щара лавхъуну,
Щарсса дарттуну ия,
Щяллал щялмахъ сававну,
Цамур лирхъуну дия.

Ттячла кьяпул къатлувун
Цурку увххуну ия,
Пархла гьухъул увгьуну,
КьарчI икIан увну ия.

Шагьрубани була чин
Мугьи бувкIуну бия,
Шагьалай къахьунна тIий,
Къанза буллайнма бия.

Кьунну жула шяравун,
Ттухъаха ттурлу дурккун,
Шанурдая бизаннин,
Марххала бувну бия.

Вайксса хаварду бия
Яла цичIав бакъая.

* * *

Ссавнийсса хъамиттурши
Зунттал мицIай ликкайхту,
Баргъ буккай гъасулуха,
Ссав кIялахлан диркIуна.

Паракьатсса чIаркIату
Ажарттул э-оь чайхту,
НякI ссавнил куртIнивату
ЦIурттал цIай бухлавгуна.

Аьнт дурсса нузахату,
Шаттирал чIукIа шайхту,
Биллай, ххяхлайсса ккаччи
Мурччив душлан бивкIуна.

ХIазран бакъая, дустал,
Ттун шану къабиллайсса.
КIулссия аьрххилия
Ттун ххира арс учIансса.

* * *

Дахьа сукку тIисса гъасулул дюхлу,
ХIурхIа хъюлчай тIисса закI урттул бакIру,
НякI-кIяласса паргу хьхьичI итабакьлай
Щаращул щиная ратIру дур хъанай.

Яру ххари буллай, дакI рахIат дуллай,
Мусил ва ттиркьюкьал ишанну дуллай,
Щюлли урттувату авуршив мяш тIий,
ОьрчIи тIутIивгу дур арийх кIутIу тIий.

Зунттал ккурандалул вив дагьсса арив,
Ччаврил асар чIуяй щаращул чIарав,
Щюлли урттугу дур гьуму-гъумулий,
ДакIнимур буслайсса гайннах вичIилий.

Сусух дарххунни ина

Агь, барчаллагь, ххирама,
Ттуйнгу хъатIуйн оьвкусса,
Барча хьуннав жалингу,
Сунчи, диплом хъиривсса.

Миннатрай хъирив занай,
ХIурматрай дурсса ччаву,
Мусих машан ларсуну,
Сусух дарххунни ина.

На ина чивчуцирив
Чагъарду ччуччирчагу.
Къалихханссар дакIния
Ми чагъардайсса ххару.

Чявхъа

Ссавруннай тархъанну
ЦIарал пар кунни,
Ссурула бюхттулну
Къув-аьс увкунни.

ЛухIи-цIансса ттурлу,
Дякъил ссихI хьхьичIну,
Ццахханну хIалану,
Ялун лирчунни.

Гужсса къув-аьслищал
Бичлайсса чявхълул
Ккуру дишин дунни
Лагмара уртту.

Гужсса гургулущал
Бувксса мугьалттал
ГургутIи бувунни
Щарнил кIичIиртту.

Лахъи къалавгуну
Чявхъа бивчунни,
БакIру кьус риртуну
Мурхьру ливчIунни.

Сситтул вибувцIусса
ЛухIи аьтартту
Тахсир бакIрайн ласлай
ЛицIлан бивкIунни.

Инагу, ххирама
Мугьали куна,
Цаманал маз лавсний
Ялун ачара.

Тахсир къалявкъувкун,
Ссигу ляливну,
Оьлуркъу щин куна
ЛицIлан икIара.

* * *

Агь, Ватан, жул дакIру
ТалихIрал дуллай,
Ххяллу бургъил тIинттал
Дур гъили дуллай.

Ца зунттул ххяллуйну
Гьава ххябуклай,
Гьавалул жами бур
Лахънийн левххун най.

Лаккучури кIаксса
Бюхттул хьусса тIий,
Лакку улча буссар
Ххарил хъюлчай тIий.

Кьяпа хъирив бишлай,
ХъачIру гьаз дуллай,
Зунттурдугу буссар
Хъирив буруглай.

Агь, Муса, вил гьунар,
ДакIнивун бюхлай
Циняв буру вищал
Ссурулух лехлай.

Оьрму лахъи бивуй,
Зунттал арс, Муса,
Лакрал миллатран цIа
ЦIурттай чирчусса!

* * *

ЦIансса хьхьуну навалу
Ура, ххирай, гузатрай,
ЛухIи ппалул варсулу
Ина ттучIава хьурдай.

ЦIана цIубарз ливчунни
Бюхттул зунттал хъачIниха,
Ттул дакIгу ххари хьунни,
Ина лавхьхьун кIаниха.

Читайте также: