Илияс Къаяев: «Опочкалий абадлийва ливчIминнансса гьайкалданул проектраха зий буру»

Илияс Къаяев: «Опочкалий абадлийва ливчIминнансса гьайкалданул проектраха зий буру»

Ччаннай махругу дирхьуну, танмихIрайн хIадур бувми

Уттигъанну Псковскаллал губерниялийсса Опочка шагьрулийнccа цала аьрххилия
буслай ур тарихирттал элмурдал кандидат Илияс Къаяев.


КIулсса куццуй,1877 шиналсса бунт XIX аьсрулий хьуссар зунттал агьалинал тархъаншиврул цIанийсса ца яла хъунмур, ккалли банмур ишну. Амма му бунт рахIму бакъа ккуччу дурссар, дагъус­ттаннал цаппара шяраваллурду ччурччуссар, эяллайн кIура даен дурссар. Му бунтравух яла чялишну гьуртту хьуми Гъунивсса ва Дарбантливсса аьралий судирттахьхьун буллуссар. Ми суд-диваннал хIукмурдайн бувну, ца-цасса аьщун бивзссар, ца-цассагу кулпатирттащал архIал ссивир бувну гьан був­ссар. Мяйра округраясса сайки ххюазара инсан Аьрасатнал губерниярттайн тIайла увкссар. Документирттал хIисав ларсун, жуща мяълум буван хьунни Псковскаллал губерния сайки 20 шинал мутталий (1862 шиная 1882 шинайн бияннин) «мютIий акъа зунтталчу» гьан увай кIану бивкIшиву.

Ва иширал хъирив лаян Аьли Къаяевлул цIанийсса фондрал ва Лакрал Национал советрал хIукму бувссия тихун командировкалий жула вакилтал гьан буван, ссивир бувну бивкIминнал тарихрал хъирив бизаншиврул ва ми бувччусса кIанттурду лякъинсса хIарачат буваншиврул.

Тихун бияйхту, жун исват хьуна Опочкалул агьулданун цала шагьрулий дуснакь л­ахъан багьсса зунттал халкьунная хавар бушиву, аьпагу ябуллай бушиву. Ссивир бувсса зунттал халкь яхъанай бивкIсса кIичIиравалу бия «Кавказская» тIисса цIа дусса, Опочкалул музейравугу тай иширттая бусласисса документру бия. Музейрал зузалтрал, Евдокимова Надежда Алексеевнал ва Тушникова Наталья Сергеевнал, жухь чIявусса затру бувсуна ссивир бувминнал оьрмурдая. Бувсуна тарихраву ккалли бан­сса агьамсса иширттаягу.


Музейрал зузалтран балжийну кIулну ба­къая зун­ттал халкь бувччусса кIану. КIулну бия так хIатталу диркIшиву «Жичкина гора» тIисса кIанттурдай. Жугу миккун анавар бувкссияв. Ялув кIицI лавгсса монахтурал ва кашишнал жун багьа бищун къашайсса кумаг миккур бувссагу.


 

Опочка шагьрулийн кулпатирттащал архIал ссивир бувну гьан був­сса зунттал халкь

Масалдаран, машгьурсса революционер ва паччахIлугърал ишкка­кку Саэд Габиев тих увшиву, ванал ппу Ибрагьимгу 1877 шинал­сса бунтраву гьуртту хьуминнащал архIал ссивир увма ушиву. Ккаккан дурна жун шагьрулул 500 шинал юбилей хъанахъисса ппурттуву Саэд Габиевлул гьан дурсса барча буллалисса телеграмма. КIул хьуна тамансса затру мукунма Жалаллул душ Рукьижат Сулаймановаяту. Ва Социалист захIматрал Виричу, бусалардавун агьсса Пушкингорьелул хранитель, «Михайловское» тIисса Пушкиннул цIанийсса музей- заповедник хIасул бувсса чичу Степан Семенович Гейченкол кулпатри. Ванащал архIал Опочкалийн увкIун ивкIун ур Дагъус­ттаннал халкьуннал шаэр Расул ХIамзатовгу. Вайгу ссивир бувну бивкIсса зунттал халкь бувччу­сса кIантту лякъинсса мурадрай бувкIун бивкIун бур. Рукьижат Сулаймановалгу (ванил ппухълугур ссивир бувну бивкIсса)суратирттал ва документир­ттал хъунмасса архив бавтIун бивкIун бур, амма му архиврал бакIрачIан ци бувкIссаривгу кIулну бакъар. Жун хъирив бизавриву хъунмасса кумаг бувна Святогорский монастырьданул священнослужительтурал, отец Александрдул, монахтал Варсонофийл ва Афанасийл. Музейрал зузалтран балжийну кIулну бакъая зунттал халкь бувччусса кIану. КIулну бия так хIатталу диркIшиву «Жичкина гора» тIисса кIанттурдай. Жугу миккун анавар бувкссияв. Ялув кIицI лавгсса монахтурал ва кашишнал жун багьа бищун къашайсса кумаг ми­ккур бувссагу. «Жичкина гора» тIисса кIанттурдайн бияйхтугу жун хъунмасса тIайлабацIу хьуна: шагьрулий оьрму лавгсса Григорьева Светлана Никандроновна тIисса хъамитайпалул ккаккан дурна жун 1877 шинал бунтравух гьуртту хьуминнава махъва-махъми бувччусса кIану. Ванил бусаврийн бувну, хьхьичIва хIатталлихь хъунмасса майдан-кIану бивкIун бур. Ларгсса аьсрулул зувилку шиннардий кунма, хIатталлил майданнийх шагьраххуллу бувну бур, лагма- ялттугу къатри, ва-та хьуну, хIатталу чIири лирчIун дур.

Ва лирчIмур хIатталлил лагмагу бувккун, жу Псковрайн лавг­ссияв областьрал архивравусса документирттал хъирив бизан. Тиккугу жун кабакьу буллалисса документру лявкъуна, 1877 шиналсса бунтралиширттал архиврал 400 чIапIи. ЧIяруми материаллугу дия Гъази- Гъумучиял ва Гъуниннал округирттая ссивир бувминнал оьрмурдайн дагьлагьисса. Дия Чачаннава ссивир бувминнайн дагьлагьиссагу. Жува ххилтIу тIутIисса документирттаву итталун дагьуна Опочкалийн ссивир бувминнал цалчинмур кьюкьа дурчIаву мяйжан буллалисса чичру : «1878 шинал февраль зурул кIинний, ссят мукьунний маркIачIан чIумал, дучрайсса пучлил станциялучIа чIявусса агьлу бавтIун бия, Ккавкказнавасса ясир бувсса 270 кулпат бучIаннин ялугьлай. Гьава ххуйсса бия, чан-кьансса дякъил ццихь бусса ххаллил­сса кIинтнил кьини дия.


Агар 1878 шинал февраль зурул 16-нин Опочкалий ссивир бувсса 830 инсан ивкIхьурча, 1882 шинал, январь зурул цаннийнин, яни дуснакьрал чIун къуртал хьу­ннин, ливчIун ур увагу 332 инсан.


Илияс Къаяев ва Ибрагьин Амутинов Григорьева Светлана Никандроновнащал

Вана Остров шагьрулияту нанисса транспорт чIалан диркIуна. Па­ссажиртал тамашасса лаххиялуву бия: лахъисса кахригу дусса шубардаву ва урисса бюхттул­сса кьяправу, тайннавух къужри, жагьилтал, оьрчIру, чиваркI ва хъами бия». Ясир бувсса зунттал агьлу бачIвасса казармардавун бавкьуну бур. Амма миннавату сайки ацIва процент цIаллил азарданул къашавайсса бивкIун бур…Ссивир бувминнал махъра-махъмур кьюкьа ялун дияннин Опочкалий цIаллил цIуцIаврил азурда буллалиминнал сияхI 82 инсаннайн лархъун дур. Эпидемиялун ххуллу кьукьин хIукму бувну бур азарханагу гьарза-гьарта бувну, дукралул ишгу къулай буван. КIанттул агьлугу кумаг буллай бивкIун бур вай иширттаву. Къашавайминнал­сса буллан ва ккашилми дукралул дузал буллансса хасъсса «особый попечительский дамский комитетгума» хIасул бувну бур, яржа бивхьуну, гьарца кьинисса дежурствагу ккаккан дурну. Ши­ккува чара бакъа кIицI лаганну ссивир бувминнан кумаг буллай, чялишну щуруй бивкIшиву ххаллилсса инсан, княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова. ЦIаллил азар ппив хьусса хIалатраву байбивхьуну, му медсестрахъащал архIал къашавайминналсса буллай бивкIун бур азар дух даннин, мукунма даруртталсса , дукралулсса буллай.


Гьайкалданул проект хIадурну дур. ХIакьинусса кьини гьайкалданул спонсоршиву дуллай ур кIия инсан – Лакрал Национал советрал председатель Амучи Амутинов ва машгьур­сса дагъусттанчу – предприниматель ХIасан Шимаев.


Амма цуксса ва иширал ялув бавцIуну бивкIхьурчагу, азар гьалххану ппив хьун къаритан къабювхъуну бур. Лякьлулсса дирмигу чIяву хьуну бур. 1878 шинал апрель зурул 8-нний азарханалий ивкIун ур зунттавасса 170 инсан, миннава 12 цIаллил къашавайсса, 110 гьутрурдал, чухуткалул ва цайми азардал бас увсса ивк1ун ур. Та къаххуйсса тагьарданува буккан, земская управалул вакилтал хIукуматрайн бувккун бур, ссивир бувминнан, мюрщи-хъуни личIи бакъа, 10 кIапIикI ккаккан дувара, дукралул иш ххуй буван ва эпидемия дацIан дуван тIий. Укунсса ялув бацIаврил хIасиллу ххуйсса хьуну, ссивир бувминнал ишгу чан-кьанну къулай хъанай, оьр­мугу нирхиравун багьлан бивк1ун бур. Агана 1878 шинал апрель зурул 8-ннин Опочкаллал азарханалий зунттал агьулданувасса 170 инсан ивкIхьурча, июль зуруйнин эпидемия дацIан дуван хьуну дур.

Гьай- гьай, ккаклакисса чараннайн бувну, казармардал дезинфекция дуллай, гъилисса дукра дуллай. Гьаннайсса, «кормовое довольствие» хъун дуваврийну ва казармардава агьали гъинтнил лагерьдайн бизан буваврийну. Властирдал 70 палатка ккаккан бувну бур му иширан. Ссивир бувсса зунттал агьулданул 3 шин дурну дур Опочкалий. КIанттул властирдал ва жяматийсса ишккаккултрал цуксса аякьа дулларчагу, чIявуми, азардал ва ватандалух­сса ччаврил мякьлил инжит хьуну, ливтIуну бур. Агар 1878 шинал февраль зурул 16-нин Опочкалий ссивир увсса 830 инсан ивкIхьурча, 1882 шинал, январь зурул цаннийнин, яни дуснакьрал чIун къуртал хьуннин, ливчIун ур увагу 332 инсан.

КIилчинмур экспедициялуву буссия Къаяев Илияс, Къаяев Микьдад, Харченко Леонид ва Смирнова Ирина. Тихун лавг­ссияв гьашину август зуруй. Ва ххуллухмур аьрххилул гьанумур мурад бия 1877 шиналсса бунт­раву гьуртту хьуми бувччу­сса хIатталу дусса кIанай гьайкал дацIан дувансса маслихIат кка­ккансса кIанттул администрациялущал, мукунма Псковскаллал архивравусса тай иширттан хасъсса документру сканироват бувансса. Опочкалий жу ххарину ва хIурматрай кьамул бувнав Святогорский монастырьданувасса жула гьалмахтурал ва Опочецкий монастырьданул нас­тоятель отец Геннадийл. Вайннал хIарачатрайну хьунабавкьуссияв жу шагьрулул хъунама Юрий Артамонович Ильиннущал. Ванал администрациялул зузалтрайн тапшур бувна, жущал архIал тай кIанттурдайн бивну, гьайкал дацIан дуван­сса кIанттул бази буван. Мукунма, махъ ца бувну, хIукму бувна Дагъусттаннал ва Псковскаллал областьращал­сса дусшиврий­сса арарду цIакь дуллан. Жугу махъ буллуссия ми хIала- гьур­ттушиврийсса арарду цIакь дуван хIадурну бушиврия жулла республикалул хъуниминнайнгу баян буван.

 

 

Гьайкалданулсса буваврил даву жущал уртакьну дуван тапшур дурна Опочецкий храмрал настоятель отец Геннадийнайн. Опочкалий жу кIул хьуру ххаллилсса тарихчи Кондратий Александр Владимировичлущалгу. Ва 1877 шиналсса восс­таниялул тарихрал тема аьч дуллалисса тамансса элмийсса макьаларттал автор ур. Ванал кумаграцIух жу Псковскаллал архивраву ябуллалисса документирттал копиярду буварду. Махъ буларду муначIан гьан буван Дагъусттанналми архивирдаву­сса документру ва ми иширттая бусласисса макьалартту. Гьайкал ялун нанисса шинал тIитIинсса пикри бур – инттухуннай ягу гъинттул. Гьайкалданул проект хIадурну дур. ХIакьинусса кьини гьайкалданул спонсоршиву дуллай ур кIия инсан – Лакрал Национал советрал председатель Амучи Амутинов ва машгьур­сса дагъусттанчу – предприниматель ХIасан Шимаев.

 

Илияс Къаяевлул
бувсмур чивчуссар
ПатIимат Рамазановал

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: