Шяраваллил зузисса бакIчи

Шяраваллил зузисса бакIчи

Ца-цавай инсантурал дикIай хасият – ссаятучIаввагу рязи бакъасса. Гайннан ччан бикIай цалла лагма «дуниял» гьанай. Амма жунма оьрмулул тасттикь бувай му иш мукун къабикIайшиву, дунияллул лагма жува гьанан аьркиншиву, ххуймургу, оьккимургу личIи дуллай, ххуймур язи дугьлай.


Вихьуллал шяраваллил жяматран ххюра шинал хьхьичI бах­тти хьунни. Му шавунугу хьунни шяраваллил бакIчину жагьил­сса инсан, ТIурахъал тухумраясса Сулайманнул арс Сулайманов СайкIу увчIаву. СайкIу муниннин, яний 2015-ку шинайннин, зий ивкIссар ЦIуссалакрал райондалул бакIчинал кумагчину.

Щин нанисса бургъу бакьин буллай

Гьашину СайкIун бартлаглай дур 40 шин. Яла чагъираву­сса, бакI зузисса шинну дур вай шинну. На хIисав-сан дуллай усси­яв СайкIуща вай ххюра шинай дуван хьусса давурттал. Инсаннан ца яла аьркинмур зат дикIай щин. Мунал щинал щаллу дурунни шяравалу. Гьарца махIлалий буссар кранну бивхьуну, зийлурду бувну. ЧIявуминнал щин дурцунни шарда-шардай. Ва бакъарив инсаннан буллу мурад, цуппагу зунттаву яхъана­хъисса инсаннан. Щуну-Зунттуя щин дурцусса, шяравун нани­сса кIивагу щинаххуллу бакьин бувунни (баххана бувунни аьв­сса муххал бургъурду, бивхьунни цIусса). Бакьин бувунни шяраваллил вивсса ххуллурду. Бувунни жагьилтал футболданий буккайсса майдан-стадион.

БартIуаривсса,Чаралихсса хIатталлал лагма муххал чапарду дацIан дурунни. Меценатъталгу цалва лявкъунни. Шяравун буххайсса ххуллул урчIа чулий аьрщи дуллунни цIусса мизит буван. Ва мизит бувну къуртал шайхту, хъинну ххуйсса чIалачIин хьунтIий дур шяраваллилгу. Бувунни инсантал бигьалаган­сса парк. Къатри буван ччиминнан дуллай ур аьрщив. Шяравун буххай­сса шанбачIулий буссия райондалул бюджетрайну був­сса къатри-хIаммам. Му лавсунни шяраваллил администрациялул балансрайн. Гьай-гьай, дурунни, ши­кку кIицI къадуварчагу, цаймигу хъинну чIярусса давуртту.
Мунияту СайкIу цIунилгу Вихьуллал жяматрал бакIчину увчIунни. Умуд бур вания тихуннайгу вайннуяр чIярусса давур­тту дуван бюхъанссар тIисса ва бюхъу ххисса жагьилнаща.
ХIадур бувссар ХIажимурад ХIусайновлул

Читайте также: