Ххаллилсса кьадарданул ва бюхттулсса хIурматрал заллу

Ххаллилсса кьадарданул ва бюхттулсса хIурматрал заллу

Умамат ХIусманова

«Гьарца инсан цала кьадарданул заргал цувари»
Ю. Цезарь

Низам, ас-намус, лазилакьаву – лакку хъаннил бакIрал чагъарди. Цума-цагу инсаннал оьрмулул гьануну хъанай бур кьадар. Кьадарданийн данди уккан, мунияр ххув хьун ягу мунияр махъун-хьхьичIун агьан, къабюхъай щищакIуй, ци аькьлулул, ци кашилул заллу ухьурчагу.Инсангу, кьадаргу дунияллийн архIал буккайсса гьалмахтал бур.
Цила кьадарданийн лабизлай, ччинал дахIалай чинну оьр­му бувтсса ва бутлатисса инсанни жул ЧIяйннал шярава­сса Рамазаннул душ ХIусманова Умамат.
Ччясса оьрмулий ятиншивугу ккарккун, Умамат багьссар хьхьичI ЧIяйннал, яла Гъумучиял детдомирттавун.

Лавайсса даражалий Гъумучиял дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, дуклан бувххун бур Балугъирттал техникумравун, технологтурал отделениялийн. Му техникумгу ятIул дипломрай къуртал бувну, зун бувххун бур МахIачкъалаллал Балугъирттал консерварттал комбинатрайн.
ХIакьинугу на ттухьхьуна нава ца суал буллайна ура, ва Умамат циван къабувхнавав университетравун, мединститутравун, ччимур вузравун хъанайгу бунува тIий. Ванил ихтилатрах вичIи дирхьусса инсан кув чIумал цIухлан икIай, ва цумур ВУЗраву ци кафедралий зий буссар тIий.
Вайннал шаппа буссар ххаллилсса библиотека. Умаматлун хъинну ххуйну кIулссар дунияллул ва оьруснал классиктал, Дагъусттаннал лавгзаманнул шаэртал. Ттизаманнул политикалиягу ччинащал ихтилат бан бю­хъайсса, чантI увкусса инсанни.


Умаматлул кунна­сса наградартту ларсъсса хъами Дагъусттаннай чIявусса бакъассар – мукьра ордендалул ва шанна медальданул кавалер, цуппагу детдомрай хъунма хьусса инсан.ЗахIматрал ххуллу бигьа­сса щилчIав къабикIайссар, даврий вания бувну бур бригадир, дачIи шинава – технолог, мастер, цехрал начальник, парткомрал член.
МахIачкъалаллал балугъир­ттал комбинат бивкIссар ца яла хьхьичIунмурну щалвагу «Каспрыбалул» отраслирдаву.
Умаматлул цех бивкIссар ца яла хьхьичIунмурну. 1972-ку шинал ванин дуллуссар орден «Знак Почета». Гара шинал ларсъссар СССР-данул ВДНХ-лул арцул медаль. Аьшттархханнай Главкалул хIурматрал улттуй лархъун диркIссар ванил сурат. Умаматлун хъинну ххуйну кIулну бикIайва цичIава зузиминнал багьу-бизу, ми тIурча, бивкIссар 200-нная ливчусса.
Умамат бувчIуну бивкIссар МахIачкъала шагьрулул советрал депутатнугу, шагьрулул КПСС-рал бюрорал членнугу, республикалул парт-конференциялул делегатнугу.
Нитти-буттал оьрчIан дулайсса яла хъуннамур аваданшиву тарбия хъанай дур. Умаматлул ва ХIусманнул душругу – Кабират, Тамила, Мисиду, минная бивзсса оьрчI-бакI, ххишала бакъа тарбиялул бувччу­сса буссар. Гьарца дувайсса давриву лазилавкьусса, исвагьисса, карчI дакъасса, жяматрал дянив хIурматрайсса буссар.

МарцIсса, ккаккиялунсса захIматрахлу, жяматийсса гьур­ттушиндарахлу СССР-данул Верховный Советрал чулухату Умаматлун 1977 шинал дуллуссар орден Трудовой Славы III степени, 1982 шинал – орден Трудовой Славы II степени, 1985 шинал орден Трудового Красного Знамени. Махъра-махъмур тIурча дуллуссар орден Трудовой Славы 1 степени дулун кIанай. Мугу бувчIлайсса зат бур, му дуллуссания архIал дацIан най диркIссар Социалист ЗахIматрал Виричунал цIанищал. Ва кIанугу жува бутанну кьадарданийн.

Мукунсса наградартту ларсъсса хъами Дагъусттаннай чIявусса бакъассар – мукьра ордендалул ва шанна медальданул кавалер, цуппагу детдомрай хъунма хьусса инсан.
ТачIав къабавссар ванил цилла наградарттая, бюхттулсса шачIанттая бусласисса, пахру-ххара хIаласса цавагу махъ.
Любовь Орловал кусса махъру тIайланма Рамазаннул душ ХIусманова Умаматлун хас був­сса ххай ура: «Чтобы быть женственной, надо быть мужественной».

Шалласу Шалласуев

Читайте также: