Дуклаки оьрчIал суккушиндарал цалчинсса юбилей

Дуклаки оьрчIал суккушиндарал цалчинсса юбилей

Аьрасатнал дуклаки оьрчIал суккушиндарал (Российское движение школьников) октябрь зурул 29-нний кIицI ларгунни цалчинсса юбилей. Гьашину суккушиндаран 5 шин бартлаглагиссар. Юбилей кIицI лаглагисса мероприятияртту хьунни ЦIуссалакрал райондалул цинявппа школарттайгу.


Ххюра шинал хьхьичI, 2015-ку шинал октябрь зурул 29-нний, Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул хIукмулийну сакин дурссар «Аьрасатнал дуклаки оьрчIал суккушинна» тIисса цIанилусса жяматрал ва паччахIлугърал организация.

ЦIанасса чIумал ва хъанай дур билаятрай яла хъуннамур оьрчIал суккушинна. Ванил отделенияртту дур Аьрасатнал циняв регионнай. Шиву бур 500 азарунния ливчусса активистал, педагогтал ва нину-ппу — цинявппагу Ватан ххирами.

Суккушиндарал сипталий дуллай бур личIи-личIисса мероприятияртту, конкурсру. Миннувух гьуртту хьуну, мудан хьхьичIунсса кIанттурду бугьлай бур ЦIуссалакрал райондалул школарттал дуклаки оьрчIал. Шиная шинайн гьарта-гьарза хъанай дур активистурал кьюкьри.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: