ДакI ххарину зана хьуннав!

Аьдатрайн бувну, армиялийнсса ссуттилсса оьвчаву дайдишайссар октябрь зурул 1-нний ва къуртал шайссар декабрь зурул ахирданий.
Ссуттилсса аьралуннаву къуллугъ бан буцаврил акция Лакрал ва Ккуллал районнай цукун най дуссарив бувсунни кIирагу райондалул аьрали комиссар ХIасан Масуевлул.


— Цукун ларгри гьашину интту аьралуннаву къуллугъ бан буцаву, цукун най дур ссуттилмур?
— Инттусса призыврай аьралуннаву къуллугъ буллан уцин ккаккан увну уссия 60 жагьил.
Карантин сававну, чIярусса захIматшивуртту хьунадаркьуна жул давриву интту. МуницIун бавхIуну инттусса призыв махъун руртун дуссия, захIматшивуртту хьунадакьирчагу, кIирагу райондалия буцин тIалав дурсса сияхI жу щаллу дурссар. Комиссиялул цинярдагу давуртту дурссар коронавирусрал инфекция ппив хьун къаритансса чаранну ишла бувну. Гьан ккаккан увсса 60 жагьил лавгссар аьралуннаву къуллугъ буллан.


Аьралуннаву къуллугъ бан жула оьрчIру буцлациссар мукьрагу аьрали округрайн. Уттинин бувцуми багьунни Ухссавнил флотрайн, Кьиблалул аьра­ли округрайн ва Архмур Баргъбуккавал округрайн.


 

ХIасан Масуев

Ссуттил уцин ккаккан увну ур 50 жагьил.
Цин лархьхьусса захIматши­вуртту хьунадакьлай дур утти­сса призыврал давривугу. Тамансса жулва жагьилтал бур республикалул кьатIув цала маэшатрай. Даинма кунма, ва базилухгу чан бакъар аьралуннаву къуллугъ бан къагьаншиврул лабикIлакIимигу. Ттигъанну республикалул БакIчинал буржру биттур буллалисса Сергей Меликовлул видеоконференцсвязьрай оьвчаву дурунни ларайсса кIулшиву ларсъсса, Дагъусттаннал лажин ххуйчулий ккаккан дансса жагьилтал бакъа аьралуннаву къуллугъ буллан мабуцару тIий.


Цаппара шиннардил хьхьичI аьралуннаву къуллугъ буллан буцинсса дагъусттанлувтурал аьдад чан дурсса ппурттуву, жагьилтал цивппа бикIайва буцара тIий букIлай.


 

Мукунсса жагьилтал тIурча букIлай бакъар комиссиялийн. Му масъалалул ялув кIирагу райондалий дарду шяраваллал бакIчитуращалсса батIавуртту. Шяраваллал бакIчитурайгу ду­ссар ва иширал ялув хъуннасса жаваблувшинна. Комиссиялийн къабукIлакIисса жагьилтурал деларду дуллуну дуссар РОВД-лийн.

Цаппара шиннардил хьхьичI аьралуннаву къуллугъ буллан буцинсса дагъусттанлувтурал ­аьдад чан дурсса ппурттуву, жагьилтал цивппа бикIайва буцара тIий букIлай. Махъсса шиннардий аьрали тарбиялул даву хьхьара хьуну дур. Мунийн бувну школарттайгу, магьирлугърал къатравугу му чулухуннайсса даврих къулагъас ххи дан багьлай бур.

ЗахIматшивурттах, дайшишрурдах къабурувгун щаллу дуллай буру ссутнил призыв. Цалчинсса группа тIайла бувкссар октябрь зурул 27-нний. ТIайлассар, цуксса хIайпнугу, гьашину жуща бюхълай ба­къар ми, аьдатрайн бувну, миллатрал виричу Хан-Муртазааьлил гьайкалданучIату шадлугърай тIайла буккан.

Жу миннайн баян бувссар шадлугъру ичIурагу къадуван, республикалул призыврал пунктрачIангу гъан-маччами къабатIин. КIилчинсса группа тIайла бувкссар ва зурул 5-нний. Уттинин кIирагу райондалия тIайла увкссар 20 жагьил. Призыв лахъи лагайссар декабрь зурул 31-ннийн. Амма жул графикрай махъра-махъсса тIайлабуккаву дикIантIиссар ва зурул 27-нний.

— Чув къуллугъ буллай бур жула оьрчIру?
— Аьралуннаву къуллугъ бан жула оьрчIру буцлациссар мукьрагу аьрали округрайн. Уттинин бувцуми багьунни Ухссавнил флотрайн, Кьиблалул аьрали округрайн ва Архмур Баргъбуккавал округрайн.

ХIакьинусса кьини Аьрасатнаву бур 40 лавайсса ва 27 дянивсса Аьрали дуккаврил идара. Аьрали пиша язи бувгьуминнал чулухуннай паччахIлугърал лайкьсса къулагъас дуллай бур. Харжру ххуйсса бур. Къатта буллай бур. Буллай бур социальный пакет – мивун дагьлагьиссар дукиярду ва ичIурасса кьайлунсса хIаллихшиннарду. Аьрали къуллугъ язи бувгьума къааьвкьинтIиссар.
— Барчаллагь хъунмасса ихтилатрахлу. Лайкьну къуллугъ бувну, дакIру ххарину зана хьуннав жула жагьилтал.

Ихтилат бувссар
Зулайхат Тахакьаевал

Читайте также: