СунбатIуллал школалийнсса аьрххи

СунбатIуллал школалийнсса аьрххи

СунбатIуллал шяравун нанисса ххуллул бакIрай бу­ссар бацIан бувну ганзсса му­ххал ххуллул рельсирал парча. Шиккун Ваччатусса ххуллийх нанийни, янилу дуссар караматсса зунттал тIабиаьт. Архний чIалай буссар кIяласса кьяпулусса зунтту, кия чулий ду­ссар ссутнил гъилисса кьинирдай марцIну чавхьа тIий нани­сса Хъуннех. Ванил тия чулий­сса Щуну-Зунттул ссимиялттай бивхьусса Ссала-БакIурдалгу даралул сий дучIан дуллай ду­ссар. Гьай-гьай, дуссар неххал кIирагу чулух ххяллугу.

Вай ххяллалгурухха жува заллухъру. 1-мур ЦIувкIуллал чулухунмай нанисса ламуя арх дакъасса дулама махъ кьаритайхту, тIитIинтIиссар вил хьхьичIун СунбатIуллал шяраваллил цила кару. Хъамал ххирасса, зун-занан карчI дакъасса инсантал буссар яхъанай СунбатIлив.


Уттигъанну Ккуллал райондалул кIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи ТIилиев Камиллул ттухь бувсуна СунбатIуллал шяравун гьашину «Земский учитель» тIисса программалий зун бувк1шиву Ккуллал шяравасса МахIаммадова Гульнара тIисса душ. Гьай-гьай, ттунгу ччан бивкIуна кказит буккултрахь бусан Гульнарая. Вания эбрат ларсун жагьилсса учительтал жула зунттавусса шяраваллавун зун букIланшиврул.

РельсирачIату бакIлавай нанисса ххуллу махъ кьабитайхту, на ивунав школалийн. Уххайхтува, жанахIраву, бакIрайн агьуна школалул директор Саймаев Роберт МахIрамлул арс. Гульнаращал хьуна- акьиннин ттухь школалия мунал кутIану бувсуна.

— Жул школалий бур 9 класс. Муния гихунмай Ваччав лагайссар 11 класс къуртал буван. Учительталгу дузалну бур. На СунбатIуллал школалул директорну ивтунна гьашину. Нава къуртал бувссар 2014-ку шинал ДГПУ-лул физкультуралул факультет. Къатри шяраву ялун уруган чIявусса чIаларчагу, яхъа­нахъисса инсантал чанну бур. Мунинсса сававрттугу жунна къакIулсса дакъар.

Муния махъ на кIул хьуссияв Гульнаращал ва махъсса учительтуращалгу. Дурусну гай дарсирдал перерыврай бусса чIунгу тIайла дарцIуна.
Ванил дишайсса дия тарихрал ва обществознаниялул дарсру. Рязину бия ва чIарав зузиминная ва оьрчIая.
Яла на вайннал суратгу рирщуссия школалул хIаятраву хъамакъабитулун. ВайннуцIунна ххи дуллай ура СунбатIуллал лагмасса тIабиаьтрал цаппара цайми суратругу.

ХIажимурад ХIусайнов

Читайте также: