Лакку билаятран барачат хьума

На 2002 шинал Лакрал райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчуну зун увкIун, тания шихунай зий ура шикку личIи-личIисса давур­ттай.
Хъинну лащинсса тагьарданий бия райондалул центр Гъумучи, ххуллурду, райондалул Магьирлугърал къатта, школар­тту ва цаймигу идарартту.
Райондалул бакIчину зун ХIамидлул арс Юсуп МахIам­мадов учIаву Лакку билаятран тIайлабацIусса иш хьуссар. Халкьуннащал хIал бавкьусса, агьалинах вичIидишин кIулсса, Ла­кку билаятрай дакI цIуцIисса инсан.


Жунма кIулли цIусса бакIчи учIайшиву цала командалущал, лажин-цIа кIулсса, цала вихшала дусса дус-ихтивартал архIалну. Амма Юсуп ХIамидовичлул, цува райондалул бакIчинал къуллугърайн учIайхту, администрациялий хьуннав, идарарттай хьуннав, цуя-ца инсан укьан къаувссар давурттая, хIатта бувчIавурттал чIумал цайнма къаршину бивкIсса инсанталгума.
Райондалул бакIчинал къуллугърай цалчинсса батIаврий ва гьалмахчунал бувчIин бувна администрациялул коллективралгу, идарарттал каялувчитуралгу мурад ца бикIан аьркиншиву – район хьхьичIуннай даврил, агьалинал хIал-ахIвал ххуй баврил цIаний зунсса.

Ялунгума ванал жу дакI дацIан бувнав лув лявкъусса зузалтрайн цува цIакьсса вихшала дихьлай ушиврийн, жун райондалий­сса тагьар кIулшиврий чIурчIав дуллай. Райондалул бакIчинал къуллугърайн нанисса чIумалгу Юсуп ХIамидович акъая жяматрал хьхьичI хъуни махъру буслай. Амма цащава бюхъайсса хIарачат буллай ия райондалул оьрму хьхьичIунмай бан.

На шикку ванал дурцирив давуртту кIицI къадуллан­на, миннуя «Илчи» кказитрайгу бувсъссар, райондалийн букIлакIиминнангу чIалачIиссар школарттал, ххуллурдал тагьар цуксса ххуй хьуссарив. Ла­ккуя дизан дурну, чарий чару къаливчIсса шяраваллаву, масалдаран, ДучIив, НицIавкIрав, дурсса къатрах бургарча, бувчI­лай бур ватанлувтал Ла­кку билаятрайнмай кIункIу тIий бушиву. Мунил бусласиссар зунттаву оьр­мулул шартIру ххуй хъанай душиврия. Ххуллурдал тагьар лащинсса душиврулва махъаллил буллан бикIайва жула инсантал Лаккуйн бучIаврия. ЧIяруми шяраваллавунсса ххуллурду цил багьайкун бакьин бувну бур уттинин, Лаккуйн гьан-бучIангу бигьа хъанай бур. Тамансса жагьилсса кулпатру бур хIакьину, кьариртсса шяраваллавунмай зана хъанай, ризкьилуха, найрдаха зий байбихьлай, ахъру бугьлай. Мукунсса инсантуран райондалул бакIчи кабакьу буллай ур.

Яла хъунмур буруккин лакрал бия газ буцаврил ялув. Бигьану бакъая му масъала чулийн бутан. Мунинсса хъунмур савав дия республикалул бакI дургьуминнал район агьалигу чансса лябуккугу ба­къассаннун ккалли дуллалаву. Амма Юсуп ХIамидович, цала хьхьичI бивхьусса мурадрая махъаллил къавхьуну, ччарча ПаччахIлугърал Думалул депутатътурайн, ччарча «Газпромрал» хъуниминнайн уклайна, хьунаакьлайна ия газ буцаврил ялув. Ванаща бювхъунни республикалул бакIчитуран баян бан, агьали зунттаву бацIаншиврул, зунттал районная лябукку бикIаншиврул шартIру дузал дан аьркинну бушиву. Оьрмулул шартIру да­къасса районну лирну гьан бюхъайшиву. Вана ахиргу, масъала чулийн бувтун, газ буцаврил ялувсса давурттал ялув зий байбивхьуну.
Юсуп МахIаммадов райондалул бакIчинал къуллугърай зузиссаксса мутталий ший хьусса ххуйчулийннайсса дахханашиннарду бюхъай ххал къахъанахъиссагу бикIан жула дянив, амма ми чIявучил итталун дагьай. Лаккуйн цала буттал шяравун аьрххилий бувкIсса республикалул кьатIув ялапар хъанахъисса чиваркI, Юсуп ХIамидовичлухь барчаллагь учин къабувххун, чIарах къабуккай.

Яла-ялагу ттун кIицI дан ччива Юсуп МахIаммадовлул ца лап ххуйсса хасият – ва ур хIакьсса лаккучу. Ттун дакIний бакъар лакрал миллатрайн багьайсса цавагу иш Юсуп МахIаммадовлул чIарах гьан бивтсса. Мукунсса иширттаву ва хьхьичIа-хьхьичI гьуртту шай – магьирлугърал ишккаккултрал юбилейрал мажлисру хьуннав, шаэртурал, аьлим­турал луттирдал презентациярду хьуннав, га инсан Лакрал райондалиясса ур, акъар къакуну личIи къаувну.

Хьунаакьлай ур студентътуращал. ОьвтIий ур миннайн Лаккуй зун. ХIакьинусса кьини райондалул администрациялийгу, идарарттайгу цIубуккан бунни кадрарду.
ДакIнийхтуну барчаллагь тIий ура хIурмат лавайсса Юсуп ХIамидовичлухь инсаншиврухлу, Лакку билаят ххирашиврухлу, Лакрал район республикалий хьхьичIунсса ххуттайн ласун дурсса давурттахлу. Дулуннав вихьхьун цIуллушиву вила хьхьичI бивхьусса мурадру чулийн буккан бан. Акьиннав вицIун Зал!

Юсуп Рамазанов,
Аьрасатнал муниципал
сакиншиннарал бусравсса зузала

Читайте также: