Жяматийсса патруль

Жяматийсса патруль

Дагъусттаннай агьали маскардаву занай бурив ххал буллалисса жяматийсса патруль зун бикIайхту, ЦIуссалакрал райондалийгу ва даву чялиш дуккан дунни.


Райондалул Культуралул управлениялул вакилтал волонтертурал кьюкьращал занай, чIявусса халкь бавтIсса кIанттурдай, маршруткардал ликказанттай, идарарттал чIарав агьали маскарду ларххун бурив ххал буллай бия. Ирглийсса рейд райондалийсса мизитирттачIан хьунни.

ДакIнийн бутан, Дагъусттаннал БакIчинал бигарду щаллу буллалисса Сергей Меликовлул сипталий, октябрь зурул 22-нния байбивхьуну районнай зий бу­ссар жяматийсса патруль.
Ва даврил сакиншинначи хьунни Дагъусттаннал Жагьилтурал министерство.

ЦIуссалакрал райондалий ва даву дан бакIрайн лавсунни Культуралул управлениялул зузалтрал: хъунаманал хъиривчу Заур МахIаммадовлул, жагьилтурал политикалул методист МахIач Акаевлул, физкультуралул ва спортрал методист ХIабибуллагь Ибрагьимовлул. Жяматийсса патруль зунтIий бур мудан. Ванил сакиншинначитал умудрай бур агьалинан маскарду чара бакъа лаххан аьркиншиву бувчIинссар тIий.

Рейдрай бувксса патрульданул бувчIин буллай бур агьалинан маскарду лаххан аьркиншиву ва кувнная кув манзилданий бикIан аьркиншиву. Оьрмулул бугьараминнан ва къаша-шавайминнан личIлулну бикIан аьркиншиву.

Вай инсантал, Дагъусттаннал БакIчинал кIанайсса Сергей Меликовлул хIукмулийну, ноябрь зурул 3-нния 16-ннийн бияннин самоизоляциялий бикIантIиссар. Баян бувсса низам къадурурччусса инсантал административ жавабрайн буцинтIиссар – дюъ дишаврия аьчIа дишаврийн бияннин.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: