Къашайшалал къюву – цилламур кунна

Къашайшалал къюву – цилламур кунна

ХIусайннул душ Абакарова ПатIиматлул цила оьрму хас бувну бур жяматрал цIуллу-сагъшиву дуруччаврин. Му бусравсса даврий зий ванил хъанай дур мукьцIалла шин.


1980 шинал Дагъусттаннал медучилищагу къуртал бувну, ПатIимат зун бивкIун бур Ккуллал райондалул азарханалий. Микку зузисса шиннардий ванил цIими ххисса канилух бувккун бур цикссагу къашайшалт. 1983 шинал ПатIимат зун бивкIун бур цила аьзизсса буттал шяраву – 1-мур ЦIувкIрав.

ХIакьинусса кьинигу жард къаувкуну зий бур кIиккува, Медпунктрал хъунмурну.
МукьцIаллагу захIматрал ши­нал мутталий ПатIимат ХIу­сайнова лайкь хьуну бур чIярусса наградарттан, бахшиширттан, грамотарттан. Ккуллал райондалул чулухагу дуллуну дур ванин ХIурматрал грамота. Халкь шяраву чан хъанай бухьурчагу, ва бур буслай гъинттул чIумал чIявусса халкь шяравун бучIайшиву, ва мунийн бувну ПатIиматлун анавар­сса кумаграл ххуллий биян багьайсса бур гьарцагу къашайшалачIан, ча увкIсса ухьурчагу личIишиву дакъа.

ПатIиматлул ттинин царагу инфекциялул азар шяравун диян диртун дакъар. 1983-ку шиная шихунмайсса оьрчIру прививка къадурсса цаягу къаивтун ур. Жунма кIулсса зат бур анаварсса кумаграйн оьвкуну, зунттал ххуллурдайх му биян цукссагу хIал шайсса бушиву. Гъарал ларчIний, марххала бувний тIурча – хъиннува. Мунийн бувнугу, шяраваллал медпунктирттай зузиминнайн чIявуну хъар хъанай дур инсан ххассал аврил бази-кьутIигу.

ПатIимат, хьхьу-кьини, дяркъу къакуну, чIумух къабурувгун, буссар къашайшалал бакIрацI.
ПатIимат, бугу-бувну, хъунмагу хьуну бур 1-мур ЦIувкIуллал шяраву, аьпалухьхьун лавгсса дяъвилул гьурттучи ХIусайннун ва захIматрал ветеран Жавлисаннул къушлий. Цинявппагу вайннал ужагърай хъуни хьуну бур арулва оьрчI – ххюя арс ва кIива душ. Арулунналагу ларсун дур ларайсса кIулшивуртту, язи бувгьуну бур цала-цала пишарду. ПатIиматлул цила ур кIия арс. КIинналагу бувккуну бур Педагогикалул институт.

Ца духтуршиврул даврил мурадру бакъасса, ПатIимат мудан хIалану бур гьарцагу аьмсса давривух, шяраваллил ва райондалул иширттавух. Ванин дуллуну дур райондалул Культуралул къатлул чулухасса ХIурматрал грамота — хIала бизайсса буну тIий тяхъашивурттавух.
ЧIа тIий буру ЦIувкIуллал бусравсса душнин ххари-хъин­шивуртту, цайминнахьхьун зана ритлатисса цIуллушиву виннагу чан къашаву.

Жул корр.

Читайте также: