ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

Коронавирусрал пандемиялул чIумал инсантурал, хаснува оьр­мулул хъуниминнал, шарда гьан дуллалимур чIун хъунна хъанай дур. Мукун, кувннал кувнначIансса бухху-букку, къуццу, заназин чан хьуни, инсаннал психикалийнгу, чурххайнгу зарал биллай бур. КоронавирусрацIун бавхIуну лагмава баллалисса хавардалгу, вас-ццахлилгу инсан, хаснува психика хьхьарама, бас уллай ур.
Коронавирусращалгу, кIинтнищал жулла ялун нанисса цайми-цайми вирусирттащалгу талансса гуж-кьуват чурххахь бикIаншиврул, цIанасса чIумал физкультуралул, спортрал, иммунитет цIакь даврил агьамшиву танияргу ларайну, тIалавну дур.


* * *
Физнагрузкарттая кумаг шайссар инсаннал психикалун, дакIнил хIал къулай бувну, депрессия хьун къадитан.
* * *
Бюхъавай, мудан утту билухьияра ва бизияра цара-ца чIумал.

* * *
Шайссаксса чанну вичIи дилушияра телевизорданувухсса, радиолувухсса, зулла дакI къума лаган дуллалисса хавардах.

* * *
Гьарца кIюрххил, гьарца кьини зарядка дуллалаву аьдатравун дутира, гьантлун 5 минутIрая байбивхьуну, чан-чанну тIий, 20-нния лирчусса минутIирттайн диян дурну.
* * *
Зарядка дуллалияра марцIсса гьава бухлахисса къатлуву.

* * *
КIюрххилсса зарядка сакин хьуну дикIан аьркинссар ацIийлваксса тикрал хъанахъи­сса 8-10 упражнениялия.

* * *
КIюрххилсса зарядкалуву чара бакъа укуннасса заназингу дикIан аьркинссар.

* * *
Аьлимтурал тIимунийн бувну, чIярусса заназин дуллалиминнаща бигьану шайсса бур къалиян кьабитангу.
* * *

Чан бувара
калорияртту
Коронавирусрал диагнозращал азарханардайн багьсса къашайшалтрал 70 процент, хIакинтурал бусаврийн бувну, бусса бур лахъсса артериал давлениялущалсса. Коронавирус хъин даву захIматнийн дутлати­сса азардавух мукунна дур диабет, къюкIлил, гьутрурдал, ччаруллал азарду, оьсса дурухлурду.

Чурххайн дяркъу
щун мабацIару
Чурх бякъаврилгу, дюхлу щаврилгу хьхьара дувайссар иммунитет. Инсан ччя-ччяни аьвкъу-гъили хъанахъиссаксса, иммунитет хьхьара хъанай дур, иммунитет хьхьарассаксса, ччяни къашавай хъанайгу ур.

Иммунитет
цIакь даншиврул

* * *
Чара бакъа, гьантлун 30-40 минутIрайсса заназин дуллалияра.

* * *
Иммунитет цIакь дувай­ссар лаччул, ницIал, лимондалул, гьивхьхьул, щюлли чяйлул, кIялажавжлил, куркумалул, томатрал сокрал, гьивчул, С витамин чIявусса цитрусрал ахъул­ссаннул, зайтундалул нагьлил, хъахъи къурул, шпинатрал, хъанакIул, ххуй­сса даражалул ххяххиялул аьгъушиврул.
Иммунитет цIакь дуван кумаг шайссар цинкрая (марцI къабувсса къалмуву чIявуссар) ва селендалуя (щаллунмасса къалмул ччатIуву, гъаттарал дикIуву, индейкалуву ва лаччуву чIявуссар).

* * *
Иммунитет лагь дувайссар стрессралгу, хаснура ми лув-ялув хъанай духьурча. Мунияту ялув бавцIуну бикIияра зула дакIнил хIалданул. Аьркиннийгу, къааьркиннийгу ссимабизларди, зулва-зува паракьат буванмур булувара. Иммунитет ялагу лагь дувайссар кьянкьасса диетардал, къалияндалул, хIан-чяхирданул.

* * *
Дуки-хIачIиялува чан дувара маргарин, майонез, качар, кканпIитIру, тортру, цIу, газ бу­сса хIачIия, фастфудру, дагъ дурмур, колбасартту ва консервар­тту, ларайсса сортрал иникьаллуя дурмур.

* * *
Гьантлун кIийл-шамийл, тIивтIуну чIавахьултту, къатлувусса гьава марцI булувара. Хъартсса аццух ххит лихьияра. ЧIун-чIумуй гьава хъатан булувара.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Читайте также: