Ттул кумагчитал

Ттул кумагчитал

Зунттаву яхъанахъисса инсантал хьхьичIва ца шярава гамур шяравун бахьтта лагайва, нажагь бакъа, къашайва машиналий лавгсса. Утти, инсантал хъунмурчIин машинарттай занай, ца шярава гамур шяравунсса хьунив ххуллурдугу зия хъанай бур. Ттуннив вай ххуллурдайх занан багьлай бикIай, даврил иширттайн бувну.


Мукун, Вихьлияту Ваччав нанисса, Хъюйннал шяраваллил зума-къирагърайсса ратIнил ялтту буссар ахьттачу ачайсса чIивисса ламу. Бургъи-гъаралуннил ва ламуйх дирхьу­сса тIаннул ултти дия аьян дурну, ша ласун нигьачIину.

Ххуллийсса ламу

Ттун ва ххуллийх ца кьинилул мутталий кIийла гьан багьай. Мунияту на, шардатура хIадур дурну, тIаннул ултти даххана дуван увкIссияв. Му лахIзалий ттун бакIрайн агьуна Хъюйннал шярава Ваччав дарсирайн ва ххуллийх нанисса мукьа оьрчI.

Вайннал ттун кумаг бувна тIаннул ултти дишин. Вайнна ттул кумагчитурал цIардугу: СутIаев МахIаммадаьли, МахIаммадов Илхан, СутIаев Шамил, Ма­хIаммадов ХIажимурад. На барчаллагь тIий ура Ваччиял школалул учительтурахь, укун мяърипат дуну, хъунасса инсаннан кумаг буван хъит тIисса асарду вайннаву хIасул хьун бувну тIий.

Читайте также: