«Мусил ссут»

«Мусил ссут»

«Мусил ссут» цIанилу Ккуллал райондалий­сса шяраваллал оьрчIал багъирдаву хьунни шадлугъру. ОьрчIал увкунни ссутнил буллугъшиврун хас бувсса балайрду. Тарбиячитурал бувсунни оьрчIахь зун­ттал кIанай шайсса ахъулссаннуя, къурнил ххяххиярттая, ахънилссаннуя.

Читайте также: