КутIасса хаварду

Райондалул бакIчинал оьвчавуКкуллал райондалул бакIчи Шамил Рамазановлул оьвчаву дунни райондалул жяматрайн. Оьвчавугу дур уттисса эпидемиологиялул тагьарданух бурувгун, инсантал цала цивппа буруччин аьркиншиврун хас дурсса. БувчIин буллай ур маскарду ларххун бакъа халкьуннавун, ттучаннайн, идарарттайн къабуклан ва марцIшиву дуручлан аьркиншиву, 65 шинал оьр­мулува ливчми шаппа бацIан багьлай бушиву.

Читайте также: