Аьрасатнал Халкьуннал цашиврул кьинилун хасну

Аьрасатнал Халкьуннал цашиврул кьинилун хасну

Ноябрь зурул 4-нний гьарца кIанттай кунна Ккуллал райондалул шяраваллал культуралул къатраву, библиотекарттаву хьунни Аьрасатнал Халкьуннал цашиврул кьинилун хас дурсса шадлугъру. Культуралул къатрал зузалтрал, библиотекар­ттал каялувчитурал бувсунни бавтIминнахь байрандалул тарихрая.

Читайте также: