Рирщунни хьхьичIунма учительнал цIа

Рирщунни хьхьичIунма учительнал цIа

Министр Уммупазил Оьмарова Лариса Шихбабаеван ххувшаврил диплом буллай

Вай гьантрай МахIачкъалалив «Шинал учитель-2020» тIисса Аьрасатнал конкурсрал региондалулмур ятIапрал бази-кьутIи дунни, республикалул хьхьичIунма учительнал цIа рирщунни. Ххюва гьантлий нанисса конкурсрай ххув хьунни МахIачкъалаллал 30-мур лицейрал ингилис мазрал учительница Лариса Шихбабаева. Конкурсрай гьуртту хьуну бур муниципал ятIапирттай хьхьичIун ливчусса 15 финалист.

П. Рамазанова
Лариса Шихбабаевал цалчинсса ххувшаву дакъар ва республикалул даражалийсса конкурсирттай. Уттинингу ххув хьуну бур МахIачкъала шагьрулул хьхьичIунма учитель , Аьрасатнал хьхьичIунсса учитель увчIлачIисса конкурсирттайгу.

Ва чялишну гьуртту хъанай бур шагьрулул кIулшиву дулаврил управлениялул дуллалисса давурттавух. Конкурсрай кIилчинмур кIану бувгьунни ингилис мазрал учительницал, республикалул кIулшиву дулаврил центрданул педагог Жанна Къушиевал.

Шамилчинмур кIану бавчIунни шама финалистнайх. Ми хъанай бур Бабаюртуллал райондалиятусса тарихрал учитель Бурлият АьбдулхIамидова, Избербашраятусса ингилис мазрал учитель Камила Бораганова ва Нугъайнал райондалийсса школалий ОБЖ- лул дарсру дихьлахьисса Рустам Кокенеев.

ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан Дагъусттаннал элмулул ва кIулшиву дулаврил министр Уммупазил Оьмаровал буллунни дипломру ва кьиматрайсса бахшишру.
Лариса Шихбабаеван чIа тIий буру Аьрасатнал конкурсрайгу тIайлабацIу.

Читайте также: