Инфекциялул цIуцIавурттаща буруччинсса цаппара маслихIатру

Инфекциялул цIуцIавурттаща буруччинсса цаппара маслихIатру

ИнфекциялуцIун дархIусса цIуцIавурттаща урув­ччуну икIайсса ур диялсса иммунитет дусса инсан. Мунияту хIакинтал маслихIат буллай бур инсантурахь, иммунитет цIакь даврил ялув бавцIуну бикIан аьркиншиву.

— ХIачIлачIияра бюхъай­ссаксса гьарзану марцIсса утта­расса щин ва цайми-цаймигу хьюмушивуртту, миннувух кIи­рисса чяйгу.
— Мукунма чан хьун мабитаванну инсаннал организмалун чара бакъа аьркинсса витаминну, хаснува витамин С.
— Дукиялувух ишла дуллалияра лимонну, лаччи, апельсинну, мандаринну ва мукунна цаймигу ахъулсса.

— Рациондалуву дикIан аьркинссар чIярусса щюллишивур­тту. Миннул, организм аьркин­сса витаминналгу щаллу дурну, хю­ттукагу марцIну ядайссар.

Зунна хIисав шайхту зуцIунна инфекциялул цIуцIаву ххарарххуну душиву, чара бакъа булуккияра хIакиннайн, зуйнува зува хъин махъанарду.
ЦIуллуну битаннав! Коронавирусгу цIарал ччуччиннав!

ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

Читайте также: