Цашиврул кьинилул кьадру

Цашиврул кьинилул кьадру

Сентябрьданул 15-нний Ккуллал райондалул шяраваллаву к1иц1 ларгунни Дагъус­ттаннал халкьуннал Цашиврул кьини. Гьашину чIявусса инсантал бавтIсса тяхъашивуртту къадуван хIукму баврийн бувну укун агьамсса байран хьуна къадаркьуну къаличIан дувунни ва кьини к1ицI лагавуртту. Ккуллал райондалул хъун шяраву Ваччав «Вирттаврал аллеялий» хьунни агьаммур даву.

Шикку, райондалул жяматрахь байран барча дуллай, махъру лавхъу­нни райондалул бакIчинал хъиривчу Анатолий Давдиевлул ва цаймигу къуллугъчитурал. Райондалул культуралул зузалтрал ккаккан дурунни чIирисса концертгу.
Укуннасса хьунабакьавуртту хьунни циняр шяраваллаву.

ХIажимурад ХIусайнов

Читайте также: