Мукьра ккарччи – лякьлуву

Мукьра ккарччи – лякьлуву

Республикалул клиникалул азарханалийн анавархъиндарай увцуну бувкIун бур Дарбантуллал райондалия, захIматну ссихI бигьлай, бугъ хъанахъисса адамина. Ванаща цукун-бунугу хIакинтурахь бусан бювхъуну бур, шанай уна, цаппара гьантрал хьхьичI кьацIливу дирхьусса 4 ккар­ччи дусса бурхIлу кьюлтI увкушиву.


З.АьбдурахIманова
Эндоскопиялул отделениялул хIакинтурал анавархъиндарай къашайшалай фибробронхоскопиягу дурну, ккарччив чув дарцIуну дурив ххал дурну дур. Аппаратрал ккаккан бувну бур мукьрагу ккарччи ларчIсса бурхIлу гьутрурдаву бушиву ва гиккун лал дагьлай, чапалшиву дартIун душиву. Уттизаманнул бронхоскопрайхчIин хIакинтурал, мугьлат бакъа хъирив бувккун, ккарччив дуккан дурну дур гьутрурдава. ЦIана ва къулай хъанай, шавай итаакьин хIадур уллай бусса бур. РКБ-лул эндоскопиялул отделениялул хIакинтурал бусаврийну, вайнначIан укунсса къашайшалт ччя-ччяни бувцуну бучIайсса бур. ХъунмурчIин бувцуну бучIайсса бур ххалаххив, ттаркIру ва дукралул ххиличIрурду ссихIирал базурдавун дагьсса, бугъ хъанахъи­сса къашайшалт.

Читайте также: