Зунттавун – хъунттаттахъачIан, хъунбавахъачIан

Чяй хьуннин ялугьлай

Инсаннал оьрму байбивхьуну бур шяраваллавату. БакIрайва шагьрурду къабивкIшивугу жухьва тарихрал луттирдал буслай бур.

Мунияту, булкарду мурхьирай къаххяххайшиву кIулну бикIаншиврул, шагьрулул оьрчIру ччя-ччяни шяраваллавун гьан баван аьркинссар. Гъансса, маччасса бакъахьурча, шяраву хIасул буван бучIирхха гъинттулсса лагердугума.


Шиккува ца ттула оьрмулуву хьусса ишгу кIицI бан ччива. Ца чIумал на Дарбантлия Къаяккантлив най уссияв даврийн вахталул машиналий. Къая­ккантлив биявайсса кIанай ду­ссар Вихри тIисса даргиял шяравалу. Ги­ккун машина бивсса чIумал, ттул чIарав щяивкIсса арснал (жу ца идаралий зий бу­ссияв).

«Ттаттай, вай жунма хьунабакьлакьисса оьллу циванни бакIру ссукIа дургьусса? Вай цукунсса оьллур?»-куна. Шагьрулий увсса, амма шяравун муданагу занай ивкIсса арснан ккав­ккун бакъая гукунсса оьллу. Гай бия гамушру. На бувсъссия ганахь гай оьллал ца журану хъанахъисса гамушру бушиву.

Ва зул хьхьичIун ларсъсса ттул хIаятравусса суратрайсса оьрчIангу бюхъай самовардануву чяй дуллай цалчин ккав­ккун бикIан. Ва ишгу вайннан тIитIалану хъанахъиссар. Явара тачIав хъамагур къабитантIисса. Вай бия: Дарбантлия, Къарабудахкантуллал райондалийсса Параул шярава, МахIачкъалалия, Къизлардая хъунттаттахъач1ан, хъундадахъач1ан бувк1сса оьрч1ру.Вайннал ххаришиврул ттулмур чурххавугу кюру бувуна,Ц1уллу баннав зу, оьрч1рув!

Читайте также: