Хияллугу бартлаглайсса бур

ЧIяйннал шяраваллил лувсса аэродромрачIату байбивхьуну ххуллийх асфальт бутIлай, Ккуллал ва Лакрал районнал дазуйн бивну бур.


ХIажимурад ХIусайнов
Мукьра-ххюра шинал хьхьичI на МахIачкъалалия Лаккуйн най уссияв маршруткалий. На нани­сса машина, Манасрал чулийх­сса ххуллу чIумуйнусса лавкьуну бушиврийн бувну, Буйнакс шагьрулул чулуха, Гимриллал сивалувух хьуну най бия. Ттун микку ккавккуна жула Лаккуйнияр мурзусса, дуламанттугу чIярусса дусса ххуллурду бакьин бувну, асфальт бавкьуну. Гьай-гьай, дакIмяшшиву хъанай дия. «Циваннивав жулами ххуллурдугу укун бакьин къабайсса?»-тIий уссияв ттухьва нава.

Ялагу ттун чIявуну баллан бикIай, ший Лаккуйгума, цаппара къуллугъчитурал зумату: «Зунттавусса жула билаят – му бучIантIимур бакъасса кIануну хIисав буллай бур»,-тIисса калима. Щилливав ва мукун хIисав буллалиссавагу? Ва иш ттун лахьлай бур, мурхьирал къяртлуй жува щябивкIун, га къяртта ххарачIанттух ххуку дуллалисса ишираха.ТIайлар ,инсаннахь ихтияр дур цана ччиний яхъанан, гужирай ца билаятрацIун ягу мулкирацIун ахIин къахьунссар. Амма Лакку билаят жулва бувагу бусса цар! Ва дур жулла аьвзал заманная шиннайсса Ватан, буттал бу­ттахъал аьрщи. Шикку яхъанахъими чан хъанарча, жула тарих хьуннав, ирсирай нанисса культура, багьу-бизу, халкь ва миллат хIисаврай яхьуну личIаву лиллалишиву аьлтта чIалачIисса зат бур. Мунияту ялув кIицI бувсса «Зунттавусса Лакку билаят – му бучIантIимур бакъа­сса кIанур», тIисса махъру хъинну пашман­сса махърур.

СССР дусса чIумал, жула зунттаву хIасул дурсса колхозирттал чIярусса нагь-нис, дикI-ппал ва цаймигу бакI­лахъия паччахIлугъран дуллай бивкIхьурчагу, жула шийсса оьрму бигьа бансса хIуччарду, хIарачатру хъинну чансса бакъа къабикIайва. Утти жуяра цичIав тIалав дуллай бакъар, анжагъ жура ишла дуллалисса хъу-лухччинухсса налогру дакъа. Мигу дур ца гектарданух шинай ца мороженнайлул багьлийсса — 60 къурушрайн дирсса арцу.

Амма мукун бунугу, чIявусса миллионнугу итабавкьуну буллай бур зунттавунсса ххуллурду. ОьхIлила Кьукнив бияннинсса ххуллу бакьин бувну, бавкьунни асфальт. Буллай бур ШавкIуллал чIаравсса неххардийх хъинну лахъисса ва лахъсса ламурду. ШавкIрату Ваччав нанисса ххуллу бакьин буллай ларгуна цаппара шинну. Вана утти вай махъсса гьантрай, Ккуллал райондалийсса ЧIяйннал шяраваллил лувсса аэродромрачIату байбивхьуну бутIлан бивкIунни асфальт. Му асфальт бутIлай, ЯтIувахъаллил лахъазангу лархъун, Ккуллал ва Лакрал районнал дазуйн бивну бур.

Ва ххуллийх на ЧIяту ЯтIувахъаллил ухнилун ияннин ахьтта асфальтрайх лавгссияв. Ттун бувчIуна хияллугу бартлагайсса бушиву. Исвагьисса Лакку билаятрал тIабиаьтрал хъачI-бакIал, зун­ттурдал лях кIура-кIура баллай нанисса асфальт бавкьусса ххуллу янилун багьлагьийни, чIалай бур зунттал кIанттухгу хIукумат ургъил буллай душиву. Ва ххуллийх асфальт бакьавугу ттун чIалай бур жула инсантурал экономикалул иш-тагьар къулай дувансса ишну.

Читайте также: