АьвдурахIманнул аьпалун

Лавгсса бигьалагай гьантрай Хъусращиял шяраву хьунни Дагъусттаннал лайкь хьусса юрист, жяматийсса ишккакку Жавраиллул арс АьвдурахIманов АьвдурахIманнул аьпалун хас дурсса волейболданул кIилчинсса турнир ва дучри ххяххан баврил бяст-ччал. Ва даврил сиптачи хьунни ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул шяраваллил кIанттурду хьхьичIунмай баврил управлениялул каялувчи Эмил Ттаттаев. Цувагу хъанахъи­ссар АьвдурахIманнул ссил арс.


Лавайсса даражалул юрист ушивруцIун АьвдурахIман чIявучин бусравсса ия, буттал кIану ххишала бакъа ххирасса ва му хьхьичIунмай бансса ххуллурдах луглагисса, дусшиву дангу, дуруччингу кIулсса, жямат цачIунмай бан бюхъайсса. Вай цинярда хасиятру ирсирай дирну дур Эмиллунгу.
ДакIнийн бутанну, ацIния­хъайсса шиннардил хьхьичI ванал дартIссия МахIачкъалалив ялапар хъанахъисса Хъусращиял жагьилтурал футболданул команда. ХьхьичIва-хьхьичI миккун кIункIу бувна цала ссурахъал, хъинирвал, миннал оьрчIру. ХIаллицIух вайннацIун цачIун хьунни цайми жагьилталгу. ХIала бухлай бур миннал оьрчIругу. Гьарца бигьалагай гьантрай ттуплий буккан батIлай, цачIун бунни шагьрурдай ялапар хъанахъисса жагьилтал. ХIакьину Хъусращиял футболданул команда «Лакку улклул кубокрай» гьурттусса командарттаву хьхьичIунсса хху­ттай дур.АьвдурахIман АьвдурахI­манов увссар Хъусращиял шяраву 1955-ку шинал. ХьхьичIунну Дагъусттаннал паччахIлугърал университетгу къуртал бувну, зий ивкIссар Дагъусттаннал ХIукуматрал Шяраваллил хозяйствалул иширтталсса буллалисса комитетрай юристну, Дагъусттаннал ХIукуматрал хъурунная дучIаймунилсса байсса комитетрал отделданул хъунаману, Шяраваллил хозяйствалул министерствалул ишру бачин бувуну. Махъсса шиннардий зий ивкIссар «Дагюрсервис» тIисса цува заллусса адвокатътурал ккуран сакин дурну. АьвдурахIманнул цIа кIулминнан ва дакIний ливчIссар закондалул ххуллу-хха куртIну кIулсса, Ухссавнил Ккавкказнаву цавагу процесс бух хьун къаавцIусса адвокат хIисаврай.

Ларгсса шинал Эмиллул сипталийну, шагьрурдаясса жагьилталгу гьурттуну, шяраву бувгьу­ссар мурхьру. Ттинин дурцири акцияртталгу, ниттиуссин цIа кусса турнирданулгу агьамсса мурадну Эмил ккаклай ур шяравусса ва шагьрурдайсса жагьилтал цачIунмай баву, миннал оьрчIру кувннащал кув кIул баву.
ЯлунчIил Эмил дакIний ур турнир дуван райондалул лагрулий. Турнир райондалул лагрулий дансса пикри гьашинува буссия, амма коронавирусрал пандемия сававну, так шяраваллил дянив даврий гьашиву дан багьунни, тIий ур Эмил.

Турнир дайдишин хьхьичI АьвдурахIман дакIнин утлати­сса ихтилатру бувуна шяраваллил администрациялул бакIчи Эдуард ХIажиевлул, ванал дус-ихтивар АьвдурахIман Адамовлул, АьвдурахIманнул ниттиуссу, Дагъусттаннал Халкьуннал учитель ХIасан АхIмадовлул.
Турнирданий гьуртту хьунни шагьрурдая бувкIсса ва шяравусса жагьилтурая сакин хьу­сса 8 команда. ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса 4 командалун буллунни кубокру, дипломру ва арцуйнусса бахшишру. Ххув хьунни Алмасов Сагидлул команда.

КIилчинмур кIану бувгьунни ХIажиев Мирзал командалул. Шамилчинмур кIану бувгьунни Рамазанов Аьппаслул командалул. Душварал команда лайкь хьунни «За волю к победе» дипломран. Бахшишру дуллалисса шадлугърай гьуртту хьунни АьвдурахIманнул уссурвал – Артур, Муса ва Халикь.
Бахшишран дуллусса арцу командарттал дуллунни шяраваллил ФОК-ран аьркинсса спортрал кьай-кьуй ласун.
Дучри ххяххан баврил бяст-ччалли гьуртту хьунни Ккуллал шяравасса дучри. Ххувхьуминнан бахшишру дуллали­сса шадлугърай гьуртту хьунни райондалул бакIчи Шамил Рамазановгу.

Читайте также: