«Илчи»-маслихIатчи

«Илчи»-маслихIатчи

Бургъил витамин

* * *
Гъинттул инсаннал чур­ххаву салкьи хьусса витамин Д ссуттил-кIинттулгу, баргъ чансса чIумал, шинал лахъишиврий, аьркин хьуний чурххал цилва

аьркин­ссаксса харж буллалиссар.

* * *
Канакияра хьхьирил балугъ (треска, семга, лосось, форель ва м.ц.), ккунукру, нис, лагаву, барт, гъаттарал ттиликI, гъаттарал дикI (аьгъусса), ттуккулнисру, накьлил уртту (петрушка), хIачIлачIияра тартнакI ва цаймигу кьурчIитIинсса накIлил сурсатру.

* * *
ЧIявуминнан ххай бикIай, баргъ ттуруллахьхьун лавгсса дарщусса кьинирдай бурчу ччукъаччайсса. Амма ттуруллавухгума бургъил тIинттал гуж биллалиссар жучIанма. Бургъил тIинттал гуж хIатта 1 метралул куртIшиврий щинавунгума бу­ххайсса бур.

* * *
Баргънияр солярий ххираминнан хъамабитан къааьркинссар: бургъилу гьан дурсса 2 ссят солярийлуву гьан дурсса 10 минутIращал цалий дацIайссар. Инсаннал цIуллу-сагъшиврун солярийлуясса нигьачIаву хъунна­ссар, хайр-мюнпат чIивиссар.

* * *
ЦIанасса заманнай аптти­кIирттал чIамурду кIу дурну дур цимурцаннул – миннувух биодобавкарттал ва дарурттал журалий бахлахисса Д витаминдалулгу. Ва дарув бакъархха, витамин бурхха тIий, муния зарал къахьунссар тIисса пикрилий, къачансса инсантал хьунабакьай цалва цивппа хъин буллали­сса. Амма хъамамабитари витамин Д биял къашаврийну кунма, му чIяву шаврийнугу инсаннал цIуллу-сагъшиврун хъунмасса зарал биян бюхъайшиву. Мунияту, витамин биял хъанахъишиву-къахъанахъишиву кIул бавугу, муния гихунмайми шаттирдугу ласласияра хIакиннал ургаврилу.

Дукралуву витамин Д ххишалану личIаншиврул

Цукунсса бухьурчагу витаминну, кIулсса зат бур, кIирисса щинаву ягу шахьлахьийни ми чан шайшиву ягу бувагу къаличIайшиву. Мукунма Д витамингу.
— ДикI, ттиликI, балугъ, бю­хъавай, микIлачIун къадурна, най дунара ишла дурну хъин­ссар дукралувун.
— Балугъраву, гъаттарал ягу балугърал ттиликIраву витамин ххишалану личIаншиврул, ми, агарда морозильникрава ду­ккан дурхьурча, чан-чанну тIий да­ссан дуллан аьркинссар.
— Дарссуну махъгу, миннуя дукра най дунура дурну хъин­ссар.
— КъабучIиссар дассан дурсса сурсатру кIилчингу микIлачIун дуллан.
— ДикI ва балугъ бассаншив­рул щинаву бивхьуну къа­хъин­ссар.
— Миннуясса дукрагу, бюхълай бухьурча, ссихIирай дурну хъинссар.
— Духовкалуву даймур фольгалуву ягу «каххураву» дурну хъинссар.
— Дукра дуван ишла дуллалимур, дикI дикIу, цайми сурсатру дикIу, щаран диркIсса щинавун дирчуну хъинссар.
— Дурсса дукра чIяруссалийла гъили дуллай къахъинссар.

Читайте также: