ЗахIматсса чIумал чIарав бавцIунни

ЗахIматсса чIумал чIарав бавцIунни

Инсаннал цIуллу-сагъ­шиврул ялув бацIаву, му уруччаву цIанасса чIумал хъинну агьамсса масъала бур. Вай цимур цаннивугу хIакиннал кIулшиву, гьунар, бюхъу бушиврул хъунмасса кIану бугьлай бур.

Вай гьантрай Вихьлив къашай хьуну ия АхIмадов Юсуп АхIмадлул арс. Ганава оь най хьуну бия арулва гьантта, щихьчIав къабуслай. Ссухъиящиял шярава ялун бувкIсса ссин кIул хьуну, ганил баян бувну бия Къянив­сса ссийн. БучIан бувну анаварсса медициналул кумаг, увцуну ия азарханалийн Ваччав. Яла тий хIакинтал хьхьу-чани хьуннин ялув бавцIуну бивкIун бия. Хъиривмур кьини МахIачкъалалия вертолет дучIан дурну, тIайла увккун ия хирургиялул отделениялийн.

Юсуплул ялув авцIуну хьхьу уттара дурсса азарханалул хъунама хIакиннал хъиривчу Рашид Буржунов буслай ия: «Хъирив кьинилийнин шава ливчIссания, Юсуп оьлицIал хьунтIий ия», — тIий. МахIачкъалаливгу жула ла­кку инсан Загьидат Бакриевал оьвкуну цила бригадалул хIакинтурайн, бувну бия операция, цIанасса чIумал Юсуп цала ссичIа шава ур.
Цинявннайнмагу барчаллагьрай бур Юсуплул агьлу-авлад, захIматсса ишираву чIарав бавцIуну, цала гъанчу цIуцIаврища ххассал уллай бивкIминнайн.

Рамазан МахIаммадов,
ш. Къян

Читайте также: