Чирилул даву дацIан къариртунни

Чирилул даву дацIан къариртунни

Коронавирусрал инфекция сукку хьуну цалчинсса гьантрая шихунмай, хIакьинусса кьинигу, хъуннасса чирилул даву дунни ва дуллай бур «Вирттал» тIисса цIанилусса Лакрал жагьилтурал ккурандалул.

Республикалул цавагу шагьру къавхьунни ахIвал кIюласса, захIматсса тагьардануву ливчIсса кулпатирттан вайннал кумаграл ка къатIиртIусса. Гьарицагу мукунсса кулпатрачIан биян був­ссар дуки-хIачIиялул кьуцуртту.
Чирилул акциялул лагрулий лакрал жагьилтал кIийл-кIийла биюнни Ккуллал, Лакрал ва ЦIуссалакрал районнайн, Новостройрайн. АхIвал кIюласса кулпатирттал чIарав бацIаву бакъассагу, вайннал кумаг бунни лакрал шаннагу райондалул ва Новостройрал азарханардан.

Медперсоналданун ва къашайшалтран гъилисса дукра даврицIун, азарханардайн диян дунни 5 тонна ахъулссаннул, накI-нисирал продукция ва нахIу-нацIу. Вай гьантрай Лакрал жагьилтурал ккурандалул вакилтал биюнни Ахъушиял райондалий­сса лакрал щархъавунгу: Бархъарав, ЦIуликъянив, Уллучарав, Хъюлив. Вай шяраваллавусса кумаг аьркин багьлагьисса кулпатирттайх бавчIунни дуки-хIачIия дусса кьуцуртту — аьмну 100 кьуцури..
Лакрал жагьилтурал ккурандалул каялувчи Давуд Амиров цинярдагу лакрал щархъал агьалинал цIанияту дакIнихтунусса барчаллагь баян буллай ур, ва чирилул давривух хIала увххун, хъунма­сса кумаг бувсса Хъусращиял шяравасса ишбажаранчи Станислав МахIаммадовлуйн.

Лакрал жагьилтурал ккурандалул су­кку дурсса рес­публикалул проект #ВМЕСТЕСМОЖЕМ зий ду­ссар июнь зурул ахирданийн дияннин. Утти жула жагьилтуран пикри бур кумаграл ка тIитIин Рутуллал ва ЧIарадиял районнай­сса лакрал щархъал – Ялувмур ва Лувмур ЧIатлухъиял, Шаллал шяраваллал кулпатирттан. Мукунма вайннан дакIний бур лакрал даэрдайн биянгу.
Барчаллагь зун, ххаллил­сса лакрал жагьилтал. Зу бувмур Аллагь­начIа кьамулну лякъиннав.
Ва акциялувух хIала уххан ччисса, кумаг бан ччисса ухьурча, арцу дичин бюхъайссар Давид АбутIалибович Амировлул Сбербанкрал карточкалийн. Кар­точка цIакь дурну дуссар ва номердануцIун: 89887816030.

Андриана Аьбдуллаева

Читайте также: