«На утти ттулла шардайн диян дара»

«На утти ттулла шардайн диян дара»

Бадрижат Сунгъурова
ва Сапият Къараева

КIинттул шилуннай, шагьрулийн, дуцайсса, шагьругу къа­ххирасса дугьарасса ттул нину, баласса коронавирус сукку хьуннинна, утти гъили дагьунни, ттулла шардайн дачайссара тIий,

«ххуллул макьан» дурцуну дуссия. Коронавирусрал ва карантиннал хаварду баллан бивкIукун, ццах багьну, шилура личIавай дура на, ттун машина ххал бувара тIий, ттул бакIраву аьнхъри бунни.


Андриана Аьбдуллаева
Пассажир лавай-ялавай бувцуну занай бивкIсса шяравуоьрчIругу ххуллурдайх бацIан буллай, аькIри дихьлай бусса бур, ххуллия зана битлай бусса бур тIий бия. Вайми ттунма кIулсса таксистуралгу мува багьана бия. Ниттил тагьаргу чIалай, мяйжаннугу цичIар къадириярча ци бави тIий, навагу буруккин­ттаравун багьунав. Ахиргу, щала машиналух­сса арцу дулунсса икьралгу дурну, ца цIахъарачунащал жу багьру ххуллийн. Машина ля­къавриясса ххаришиврущал ххуллия зана къабитан тIисса ццахгу бия, хаварду личIи-личIисса баллай бия. Ххуллий шанма-мукьва пострай жу, мяйжаннугу, бацIан бунну. ЦIа данна, инспектортал, щил ци тIурчагу, хъинну ссавурданий, мяърипатрай гъалгъа тIутIисса бия, вайннал, инжит къабувну, бигьану итабавкьунну, жугу бигьа-рахIатну шаппай бивру, нинугу мурадирайн дирунни. Ца-кIива гьантлува ттун махъунмай бачин багьлай бия. Махъунмай нанинийгу машина къабириллалисса захIматшиву хьунни, ахир хайрданийн дукканнав, ттул шяраваллил жяматрал, на мукун бусса кIул хьуну, ттун машина лявкъуна. Ххуллурдайсса низам вай ца-кIива гьантлул дянив хъиннура кьянкьа дурну дия. Постирдаягу нукIува кунма бигьану иткъаххявхру. Ца пострай, башттанма авара буллай буну, на ттула журналистнал удостоверение ккаккан бувссия. Инспектор мунил аххана увна, амма шупIирнан щялмахъ бусан къакIулшиврул жу «къатIуща» бигьану итххяххан къабивтунну. Ттул удостоверениегу кIунттил бувгьуну: «Ина вайнначIа зий урав? — цIувххунни шупIирнахь инспекторнал. «Ура уча», — тIий, кьюч бигьлай на бунува, акъара увкунни ганал. ВичIа пропуск дакъар, вин занан къабучIиссар тIий, личIлулну ганал документругу ххал бувну, дюъ дирхьуну итаавкьунни.
Ттул ихтилатрив цIана цамунияр. Коронавирусрал инфекция ппив хьун къаритан ва райондалул жямат ва азарунния мюхчан бан кIюрххилния чIал чIумалнин(ссят 8-нния хьхьунил 12 хьуннин) пострай къаралданий бавцIусса ВицIхъиял махIлалул медперсоналданияр.
Апрель зурул 15-нния байбивхьуну, Ккурккуллал, КIун­диннал, Кьубиял, ЧукIуннал, ГьунчIукьатIрал, Карашрал шяраваллавасса медсестрахъул – 13 инсан буссар райондалул виваллил иширттал отделданул зузалтращал пострай бавцIуну. ЦIубутIуй пост буссия ВицIхъав, КIундиннал шяравунсса ххуллул шанбачIулий. Яла машинартту ЧукIуннал, Кьубиял шяраваллавухчин занай буну, Кьубиял шяравун кIура баяйсса ххуллучIа бацIан бувну бия. Пострайн душру буккай­сса бия кIи-кIива цачIу мукьра сменалий. Вайннал ххал дуллай бур райондалийн ва райондалия аьрххи-ххуллийн бувксса гьарицагу инсаннал температура, буллай бур азарунния мюхчан хьун­сса маслихIатру.
— Хъунмасса барчаллагь учин ччива пострай бавцIусса цинявппагу ттула коллегахъал цIания райондалул азарханалул хъунама хIакин АьвдурахIин Дибировичлухь. Ванал цалчинсса кьинира дузал дунни жун зунсса шартIру, буллунни пострай бавцIуминнахьхьун анаварсса кумаграл машина. ЦIана утти­гу гьава гъили хьун бувасса чIун дур, къабигьану бикIанссия мукьра ссятрай ххуллий бавцIуну зун. АьвдурахIин Дибировичлул дузал бунну жува мюхчан хьунмунилгу, давриву аьркин дагьлагьимунилгу. Цувагу учIайссар чIун-чIумуй ялтту уккан, ци тагьар дурив ххал дан. Барчаллагь Гъумучиял полик­линикалул хъунмур Марианна Рамазанован, мудан оьвтIий бу­ссар жу цукун бурив, ци аьркинну дурив кIул буллай, — тIий бур ттула одноклассница, 35 шинай цIуллу-сагъшиву дуруччаврил аралуву зузисса, Ккурккуллал амбулаториялул акушерка Бадрижат Сунгъурова.
Ттун кIицI лаган ччива мукунна ва цIанасса захIматсса тагьарданий хъуннасса хъар лархъун зий, цила участокрайсса гьарица шяравун биллай, тагьар ххал дуллай, ялув бавцIусса цамургу ттула одноклассницал, ВицIхъиял участокрал хIакин Рукьижат ХIажиевал цIа. ХIакьину зун, мяйжаннугу, хъунмасса гуж бувтун, жаваблувшинна ххину зун багьлай бур райондалул агьали оьсса азарунния мюхчан баву мурадрай. Ссавур дувара. Бурувччуну бикIияра зула зува.

 

Читайте также: