Сакин дунни резерврал фонд

Сакин дунни резерврал фонд

МахIаммадхIажи Айдиев

ЦIуссалакрал райондалул жямат бювхъуссаксса дуручлай бур кьатIув къабу­ккаврил низам. ХIайп, укун­сса шартIирдай чIявусса

инсантураща цала маэшат бан, дука-хIачIанмур, чара бакъа аьркинмур ласун бюхълай ба­къар.

ЦIуссалакрал райондалул бакIчи, Оператив штабралгу хъунама, МахIаммадхIажи Айдиевлул сипталий сакин дунни райондалул медициналул идарарттан ва мюхтажсса агьалинан кумаг бансса резерврал фонд. Фондравун ца кьини­сса цала харж бивчунни райондалул администрациялул цинявппагу зузалтрал. Вайнная эбрат ларсун, цала зузалтращал фондран арцу дирчунни ЦIу­ссалакрал шяраваллил администрациялул бакIчи Рамазан Сулаймановлулгу.

Ца кьинисса цала харжи бичинтIий бур райондалул цаймигу идарарттал зузалт­рал. ДакIнин бутан, уттинингу райондалул администрациялул, шяраваллал бакIчитурал ва кIулшивуртту дулаврил идарар­ттал меценатътуралгу кумаг бувну, дука-хIачIанмур ду­сса 1700 кьуцури бавчIуссар мюхтажшиву дусса райондалул агьалинайх, цIуминалиймигу хIисавну.

Фондрал арцуя кумаг бан­тIиссар коронавирусрал пан­демиялуцIун бавхIуну захI­матсса тагьарданий ливчI­сса, ахIвал кIюласса райондалул агьалинан. Мукунма вай арцуцIух кумаг бантIий бур медициналул идарарттан. Шиккува кIицI лаган, дука-хIачIанмур дусса кьуцуртту бачIлачIиссар, шяраваллал бакIчитурал, социал къуллугъирттал дурсса сияхIирттайн бувну бакъа­ссагу, агьалинал цала аьрзирдайн бувнугу. Аьрза гьан бан бюхъантIиссар ЦIуссалакрал райондалул администрациялул инстаграмрал официал аккаунтрайн @mo-novolakskiy-rayon.

Счетрайн дуркIсса арцул ва ми аьркиннийн ишла даврил жаваб дулун, мукунма агьалинаясса аьрзри кьамул буллан Оператив штабрал тапшур бувну буссар жаваблувсса зузала ПатIимат Мусаевайн. «Заманалул чIу» райондалул кказитрай кIира нюжмардий цал бусавантIиссар харж дурмунил хIакъираву.

Андриана Аьбдуллаева

Читайте также: