«Ххувшаврил чIавахьулу»

«Ххувшаврил чIавахьулу»

Щалагу Аьрасатнал дуклаки оьрчIал суккушиндарал сипталийну Ххувшаврил кьинилул хьунийн щалагу билаятрай хьунни «Ххувшаврил чIавахьулу» тIисса акция.


Акциялул мурад бур коронавирусрал инфекциялия мюхчан баву мурадрай шаппа бацIан багьсса дуклаки оьрчIру цачIун баву.
Акциялул давривух хIала хьунни Лакрал райондалул библиотекарттугу.

Райондалул дуклаки оьрчIал цала къатрал чIавахьултту ххюягу лакрал Виричунал суратир­ттал, дяъвилул кIанттурдаями суратирттал чIюлу бувну бия.

Читайте также: