Лакрал райондалул агьалинансса кумагру

Лакрал райондалул агьалинансса кумагру

Коронавирусрал цIуцIаву ялун нанисса нигьачIисса тагьардануву ахIвал кIюласса кулпатирттах, уруганма акъа­сса бугьарасса инсантурах

кьулагъас ххи дуллай бур хIакьину паччахIлугърал къуллугъирттай зузимигу, депутатъталгу, ишбажаранчитал ва ихIсандалул фондругу. ЧIарах къабувккунни Лакрал райондалулгу.


З. Тахакьаева.
Уттинин райондалул агьалинан дукиялийнусса, дарурттайнусса кумагру бунни райондалул администрациялул, ЦСОН-далул, «Инсан» фондрал, Лакрал жагьилтурал ккурандалул.

Карантиндалийсса ЧIарттал шяраваллил агьалинан дукиялийнусса кумагру бунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул, республикалул кьатIув ялапар хъанахъисса шяравучутурал, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат ЖахIпар Абуевлул.

Вай гьантрайгу ЖахIпар Абуевлул бувкIунни дукиялийнусса кумаг Гъумук ахIвал кIюласса кулпатирттан ва райондалул азарханалун, къашайшалтран ва вай захIматсса гьант­рай азарханалий хьхьурду уттара дуллалисса медициналул зузалтран. Кумагру шаппа-шаппай биян бан занай бия азарханалул зузалт.

Цала буттал шяраваллил, ГьунчIукьатIрал, агьулданун дукиялийнусса кумаг биян бунни ттуршва кулпатран ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал цалчинма хъиривчу ХIажимахIаммад ХIусайновлул.

Лакрал райондалул агьали барчаллагьрай бур захIматсса кьинирду ялун дирсса чIумал чIарав бавцIуцириннайн.

Читайте также: