Абадссар зул аьпа

Абадссар зул аьпа

Цайми районнай дакъачIин, лайкьсса даражалий дайссия гьарца шинал Ххувшаврил парад Гъумук, республикалул кьатIату хъинну чIявусса агьлугу бувкIун. Хаварбакъулий

бакIрайн багьсса цайми районнал инсанталгума дакI мяшну бикIайва, лакрачIа ватандалухлу жанну дуллуминнал аьпагу, Ххувшаврил кьадругу бюхттулсса кIанттай бушиврий.


 

Зулайхат Тахакьаева
БачIва бия гьашину Гъумучиял паччахIххуллу, дакъая парадрал дастта, бизарну дуруглай дия бивкIу бакъасса ххюягу Виричунал суратру идарарттал чIирттая. Амма ттинин кунма гьашинугу чIюхлай бия кIюрххинцIунмма Ххувшаврин хас бувсса балайрдугу, къалирчIуна ялгъузну Ватан дуручлай ливтIуминнан дацIан дур­сса гьайкалгу.

Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул Лакрал ва Ккуллал районнал аьрали коми­ссар ХIасан Масуевлущал бивхьуна гьайкалданучIа гьашину Ххувшаврил байрандалийн бу­ккан къавхьуцириннал чулуха­сса тIутIал шал­кка. Мичча Юсуп МахIаммадов лавгуна Вирттаврал чIирачIа тIутIив дишингу.

Муния махъ райондалул идарарттал каялувчитал ирглий цивппа-цивппалу лавгуна дяъвилий жанну дуллуминнал гьайкалданучIа ва Вирттаврал чIирачIа тIутIив дишин. Ххувшаврил кьинилун хас дурсса цинярда мероприятияртту хьуна санитар-эпидемиологиялул кьараллу дурурччуну, миннуй гьуртту хъанахъими цинявппа бия маскардаву ва катIраву. Дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкаллачIа тIутIив дихьлахьисса мероприятияртту хьунни райондалул вайми шяраваллувугу.

Читайте также: