Виричунал гьайкалдануцI тIутIив дирхьунни

Виричунал гьайкалдануцI тIутIив дирхьунни

Хъун дяъвилий Ххувшаву ларсун 75 шин там хъанахъисса байран лайкьсса даражалий хьунадакьин къабивтунну жува бала-хатIасса цIуцIаврил.

Амма аькьувартту, бала-апатIру ккавккун ларсъсса Ххувшаву жулла дакIурдива тачIавгу къадуккантIиссар.


Ккуллал райондалийсса шяраваллаву Хъун дяъвилул гьурттучитуран хасну дацIан дур­сса гьайкаллацI шяраваллал бакIчитурал, культуралул зузалтрал дирхьунни тIутIив.

Майрал 9-нний Ваччав райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Анатолий Давдиевлул, райондалул Ветерантурал советрал председатель Аьбдул Загьидиевлул, культуралул отделданул каялувчи Марина Ибрагьимовал, Ваччиял шяраваллил бакIчи Арсен МахIаммадовлул дирхьунни тIутIив СССР-данул кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул гьайкалдануцIгу.

Читайте также: