КIялажавжлиясса бусалардацIун

КIялажавжлиясса бусалардацIун

КIялажавжлил (имбирь) хавар багьнавхьур, бусанну чан-кьансса ванил тарихраягу. ЧIалачIиссаксса ва танива, цукунсса-дунугу азар ппив хьутари, агьулданун ххуйсса кумагчину бивкIун бур.


З. АьбдурахIманова
Аьвзалзаманнул дянивмур ттуршукулий Европанавун кIялажавж багьну бур Кьиблалул Азиянава. Шикку ва гьарца дукралувух ишла байсса, канилусса дарувран ккаллийну бивкIун бур. ХIасил, Европанаву дянивмур ттуршукурдай бабаъ ппив хьуну, агьали кьатI хьуну нанисса чIумал, кIялажавж ишла байсса бивкIун бур. Ва урттул мархлуцIун бавхIусса бусаларду ляхъан баймигу тарихраву, чIалачIиссаксса, савдажартал бивкIун бур.

Дахху-ласу дуллай, маша-хашалий лагайсса бивкIсса ккупIастурал лавсун бучIайсса бивкIун бур, «икъавчIай даруврал» лагма­сса бусаларду ва магьригу хIат-хIисав дакъасса бивкIун бур. Га чIумалгу «Дунияллул зуманий­сса пулансса билаятрай «лухIи бивкIулул» азардая инсан хха­ссал айсса ссихIирданул урттул мархха бусса бур»,- тIисса хаварду ппив бувну, савдажартурахь, мусил багьлун бацIарчагу машан ласуннуча, кIялажавж лавсун нани тIисса авадантал, давлатлувтал чан къашайсса бивкIун бур.

Ва нажагьссаннал, ахIвал бунал тIалав дурну, дучIан дайсса хъуслин ккаллину бивкIун бур. Лахъай азар ппив хьуну нани­сса ппурттуву цуппагу кIилий-шамлий гьаз бувсса багьлун бацIайсса бивкIун бур.

Аьвзалзаманнул чIуннугу ларгунни, чIярусса щиннугу экьиларгунни, аммаки никирая никирайн инсаннал аьмаллугу, хIиллардугу дунийра лирчIун дур. Цаннал «икъавчIай даруври» учирча, ганацIун, ялувгу бивхьуну, гайва гай махъру тик­рал банссагу ацIа инсан ва заманнайгу чан къашай, гайннайн вих хьунссагу ттуршахъул, азарахъул лякъай.

Читайте также: