ЦIаххуйл цIарал ххуллу

ЦIаххуй Маккаев

1942 шинал, Сталинград буручлачийни, Волга неххацIух най диркIсса ца яла къизгъинми ва цIу кIирими талатавур­ттавух гьуртту хьунсса кьадар нясив хьуну бивкIссар Туркманнава ­аьрайн увцуну ивкIсса жул шяравучу ЦIаххуй Маккаевлун.


Гьуртту хьуссар ЦIаххуй Сталинградуллал цIанийсса му талатаву, дайгудирхьуну, дайлитIуннинцIа. Му цIарал къавтIи кIивуну бивкIсса кIива зурул мутталий Маккаевлул ккаккан дурсса чувшивур­ттахлу му лайкь хьуну ур ЯтIул ЦIукул ордендалун. Мунал ми­кку, цалалу, кIира танкгу пIякь учин дурну, душманнал ца дзотгу бухлаган бувну бивкIун бур. Му хIисавнугу ивкIун ур цала подразделениялул ца яла магьирма артиллеристнан.

Одесса тархъан буллалисса талатавривух гьуртту хьуну махъ ЦIаххуй Маккаевлун дуллуну дур ЯтIул ЦIукул кIилчинсса орденгу.
1944-ку шинал августрал 1-нний Висла неххал баргълагавал чулухмур зуманичIасса данди бацIавриву Маккаевлул най дунура пIякь учин дурну дур ялун бивгьуну нанисса душманнал танкардавасса ца. Ми­кку душманналгу гужлан дурну дур рищаву жула позицияртту бусса кIанттайх. Цакуну цIу ларчIун дур Маккаевлул ттуп­лил кIирагу нигьирацIух. Цува усса кIанттул чIаравсса ххалал бакIуцIух цIугу щуну, душманнан къачIаланшиврул, цIу лархъсса цала ттуплил яттирдугу лещан бувну, мунал даххана дурну дур авцIусса кIанттул расчет ва цувагу цIуницIакул хIадур хьуну ур душман хьунаакьин. Цайнна цIу итадакьлакьисса орудие бухлаган бувшиврийн щак бакъа, душманнал танкардугу, бахьттагьалтгу цIунилгу бивгьуну бавчуну бур ялун. Микку аьркин­сса куццуй буруган бувну цала ттуп, Маккаевлул цIаран ла­хъан дурну дур ца танк ялагу. Гайми тIурча, зана хьуну дур ма­хъуннай. Мукунма микку мунал кьатI бувну бур биялсса бахьттагьалтгу. Му захIматсса талатавриву щаву дирну дур Маккаевлуйн цайннагу. Амма мунал цала позиция кьакъабивтун бур. Талай ивкIун ур ялагу тамансса хIаллай.

Дяъвилул ва захIматрал ветерантал (ш.ЧIяйми).
Дянив – Совет Союзрал Виричу ЦIаххуй Маккаев. 1975 ш.

ЦIаххуй Маккаевлул цIа муния махъ хъиннура бюхттул хьуну дур, Вислалия тIайла хьуну, Одердайн ва Берлиннайн бияннин най диркIсса талатавурттайгу. АрхIал талатиминнал мунайн «ццах цирив къакIул Маккаев» чайсса бивкIун бур. Апрель зурул 26-нний Берлиннал зума-къирагърай хьусса ца рищавривугу ццах бакъа Маккаевлул так цалалу щях ишин увну ур душманнал 20 саллатI.
Мунал талатавурттал сияхIрай му чIумуйн дияннин цачIун хьунугу диркIун дур: пIякь учин дурсса 6 танк, 4 самоходрал орудия, 14 пулемет, 4 наблюдателный пункт ва 250 саллатIтал ва хIаписартал. Мукунма мунал лекьан бувну бивкIун бур муттаэнал опорный пунктруну хIисав хъанай бивкIсса 9 къаттагу.

Мяйя военачальникнал къулбасругу дусса наградалул документрай чивчуну бур: «Лайкьри Совет Союзрал Виричунал цIанин», — тIий. Къулбасру дурминнавух бур: генерал-лейтенант Н. Пожарский, генерал-полковник В. Чуйков, генерал-майор А. Пронин, генерал-полковник В. Казанов.
Цуппа Берлин ласайнигу, Маккаевлул аслансса къучагъшивурттал ххуттай хьуну дур ялагу 4 танк ва мукьцIалунния лирчусса душманнал цIарал точкарду.

Берлиннал штурмрал махъра-махъсса кьини тIурча, ванайн цайннагу дирну диркIун дур захIматсса щаву. Санитартуран ва лявкъуну ур ливтIуминнал дянив рухI дуну. Госпитальданий хIакинтурал ххассал бувну бур мунал оьрму.
Маккашариплул арс ЦIаххуй Маккаевлун май зурул 15-нний 1946-кусса шинал дуллуну дур Совет Союзрал Виричунал цIа.
Жул, Виричунал шяравучутурал, ЧIяйннал щалагу жяматрал, дакIурдиву ЦIаххуй яхьуну личIантIиссар ххишала дакъасса ххуй-хъиншиврул, дакI хъун дакъасса хасиятрал ва хIалимшиврул заллу хIисаврай.
Дяъвилия махъсса дакьаврил кьинирдайгу ванал цала чурххая хIура къадайва аьраяллил форма, ваца, иш багьарча, цал уттигу хIала уххан хIадурнува яхъана­хъисса куна.

Шалласу Шалласуев,
ДР-лул госслужбалул лайкь хьусса зузала