Барча, Шавлукь, вил хIалалсса бахшиш

Барча, Шавлукь, вил хIалалсса бахшиш

Шавлукь Аьлилова

Лакрал душру исвагьийсса бикIайшиву – му кьюлтIсса зат ба­къар. Жула душру жяматрал аьркинлугъру щаллу дуллалисса кIанай зузисса чIумал тIурча, хъиннура инсаннал макьу ххуй хъанан дикIай.

Ккуллал райондалий «Илчи» кказитрал зузалану зун гьан увсса чIумал, ттул итталун багьуна райондалий шайсса культуралул иширттан хас дурсса байраннай гьуртту шайсса душ.


ХIажимурад ХIусайнов
Яла ттун му душ хIисав хъанан бивкIуна райондалул библиотекалул дайсса личIи-личIисса мероприятиярттай. Ххал барча, му бия райондалул библиотекалул ккалан бикIай залданул каялувчи. Утти кIицI данну мунил цIа – ЧIяйннал шяравасса Аьлилова Шавлукь ХIусайннул душ.
Гьарца шинах Ккуллал райондалий шай «Ирсирал фестиваль». Шиккун бучIайссар Да­гъусттаннал сайки циняв миллатру, цала-цала ххазинасса ­аьдатру искусствалул лагрулий тамашачитуран ккаккан дан.

ЧIяйннал шяраваллилгу кка­ккан дай жалин наврузбагначIан диян дан нанисса аьдат. Жалин балчаннуй щябивтун, ялтту кIяласса чалагъайгу дуртун, бувцуну бачай. Гьай-гьай, жалиндалул хъирив лавсун нани­сса ссунчигу чанну къабикIай. Ва аьдат­равух мудан гьуртту шай, лак­рал халкьуннал яннагу ларххун, Шавлукьгу.
Явара, Шавлукьлул балайгур учайсса, артистураяр хъисгу къаялавайну. Ца чIумал Ваччиял шяраваллил культуралул зузалт лавгуна Бярнихиял кIанайсса пирмалийн ризкьичитурачIан. КIиккунгу бувкIуна Шавлукь.

Цила балайрдайну, къавтIавурттайну гур дагьан дуруна.
Шавлукь бувну бур ЧIяйннал шяраву 1973-ку шинал. Къуртал бувну бур ЧIяйннал школа 1990-ку шинал. Гара шинал бувххун бур Дагъусттаннал культпросветучилищалул библиотекар­ттал зузалт хIадур байсса отделениялийн. КIира шинава, училище къуртал байхту, зун бивкIун бур райондалул библиотекалий. ХIакьинугу мура даврий зий бур. Шавлукьлул къуртал бувну бур Дагъус­ттаннал халкьуннал хозяйствалул университетрал экономикалул факультетгу.

Аьмну библиотекалуву зий Шавлукьлул хьуну дур 28 шин.
Цимилагу Дагъусттаннал Культуралул министерствалул чулуха ванин дурккун дур грамотартту, бахшишру. Вана уттигъанну Шавлукь лайкь хьунни Культуралул министерствалул чулухасса 50 азарда къурушрал бахшишран. Ва бахшиш цинявннан къадулай­ссар, ванин дуллуссар буккулт луттирдачIан кIункIу буллай буну тIий. ДикIанссар интернетгу, анаварну нанисса заманалийн данди бацIан жущава къашай­хха. Амма луттирал цила кIану бугьлай бур инсаннал кIулшиву ласавриву. Луттирду букку – му ца яла ххуйма инсанни, мунал ня зий дикIайссар мудангу.

Шиккува ца укунсса затгу ххи бан ччива. Шавлукь тарбия буллай бур цуппалу кIива душ. Ца душ дуклай бур Москавлив хIакиннал пишалий, кIилчинмур дуклай бур ЧIяйннал школалий 10-мур классраву.
Жувагу чIа учинну укун хIарачат буллалисса хъамитайпалун вания гихунмайгу оьрмулуву тIайлабацIуртту ва душварая чани ккаккаву.
Барча, Шавлукь, вил хIалал­сса бахшиш.

Читайте также: