ХIалалссар зун хIурмат

ХIалалссар зун хIурмат

Хъаннил байрандалун хасну Лакрал райондалул магьирлугърал къатлуву хьунни хъаннин хас дурсса хъуннасса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни райондалул бакI дургьуми, идарарттал каялувчитал.

Хъами барча буллай, рай­он­далул бакIчи Юсуп МахIам­мадовлул кIицI лавгунни райондалул оьрмулуву хъаннил бугьлагьисса агьамсса ва кьимат лавайсса кIану.

— Махъ бакъа, ва интнил хIахIлищалсса байран жун арамтуран ца яла ххирамур ва ххаримурди, цанчирча ва кьини дирияйсса дуну тIий цал ххишала дакIнийн бутансса жул оьрмулуву зу бугьлагьисса кIану ва цал ххишала зухь ляличIиссава хIурматрал махъру учинсса», кунни Юсуп МахIаммадовлул .

Щалагу райондалул жяматрал цIания райондалул бакIчинал барча бувунни хIакьину респуб­ликалий ца яла яргсса хъамитайпа ва къуллугъчи, Дагъусттан Республикалул Культуралул министр Зарема Буттаева. Барчаллагь увкунни мунин райондалул чIарав бацIаврихлу.
Райондалул оьрмулуву бихьлахьисса захIматрахлу идарар­ттай зузисса хъаннин дуллунни бахшишру.

Байрандалул савлугъран магьирлугърал къатлул зузалтрал ва Магьирлугърал къатлул дуклаки оьрчIал кка­ккан дурунни ххаалилсса концерт.

Читайте также: