Райондалул депутатътурал сессия

Райондалул депутатътурал сессия

Администрациялул залдануву хьунни райондалул депутатътурал собраниялул ирглийсса сессия. Сессиялий гьуртту хъанай бия, депутатътал бакъасса, шяраваллал бакIчитал ва идарар­ттал каялувчиталгу.

Шикку ххал бивгьуна ларгсса 2019-ку шинал дур­сса давурттал хIасиллу, райондалул бюджет биттур баврил ма­съала, райондалул сияхIрайсса, цаппара шяраваллал администрациярттайн тапшур даву, райондалул уставравусса цаппара дахханашивуртту.


Ларгсса шинал дуван бювхъусса давурттая гьарза-гьартану бувсуна райондалул бакIчи Шамил Рамазановлул. Ванал хъирив райондалул финансирттал управлениялул хъунама Кьурбан Амучиевлул бувсуна ларгсса шинал биттур бувсса бюджетрая.

Сессиялий цала дурсса давур­ттая бувсуна цаппара идарар­ттал каялучитуралгу. ДукIусса шинал ахирданий Хъусращиял ва Вихьуллал шяраваллаву бувсса паркру вай шяраваллал сияхIрайн ласласисса хIукму цIакь бувна. Ххал бивгьуна цаймигу райондалул оьрмулун хасъсса масъалартту.

Читайте также: