Кьадру-кьиматрай дур ванал цIа

Кьадру-кьиматрай дур ванал цIа

МахIаммад Оьмаров

Чув-адаминал хасият ганал тIуллайну, чулийн дуккан дурсса давурттайну, бувсъсса мукъул заллушиву даврийну кIул шай­ссар учай.

Ва ххуллух бусангу ччай бур мукунминнавасса цанная. Бусангу ччай бур оьрмулул ххуллийх вай хасиятирттацIун цаймигу ххуйсса хасиятру тарбия дурсса ЧIяйннал шяравасса Оьмаров МахIаммад Абакардул арсная. Мунан вай гьантрай бартлаглаги­ссар ниттил увну 70 шин.


Увну ур ва 1950 шинал Лак­рал райондалийсса Хьурттал шяраву. Ванан 5 шин хьусса чIумал, вайннал кулпат бивзун бур буттал шяравун – ЧIяв. 1968 шинал ЧIяйннал школагу къуртал бувну, МахIаммад дуклан увххун ур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал экономикалул факультетрайн.

Кулпатращал

Ххуйсса кьиматирттащал дуккаву къуртал дурсса жагьилсса пишакар гара шинал тIайла увккун ур цала колхозраву экономистну зун. Ца шинавату лавгун ур аьрали къуллугъ лахъан — Германнавун. Зана шаврицIун МахIаммад зун ивкIун ур Ккуллал райондалул ВЛКСМ-рал комитетрай. Зийгу ивкIун ур, сакиншиндарал отделданул хъунаманая тIайла хьуну, цалчинма секретарьнайн ияннин. Гай диркIун дур цинявгу жагьилтурал яла дакIний личIансса, хIукуматрай аргъ дирзсса, захIматкаш бусравсса ва захIматрал кьимат бюхттулсса чIунну. Гай шинну дакIнийн дичлай, МахIаммад цIанагу хIайранну буслай ур га чIун цала оьрмулул яла ххуймур чIун дия тIий.

Муния махъ МахIаммад тIайлабацIу буну зий ивкIун ур райондалул шяраваллил хозяйствалул управлениялий. Хъирив мукуна бюхъу ххину зий ивкIун ур ЧIяйннал колхозрал председательнугу. 1994-98 шиннардий бартбигьлай ивкIун ур медициналул страхованиялул фондрайн багьайсса республикалул филиалданул хъунама бухгалтернал къуллугъ.

Пенсиялийн увккун махъгу зий ивкIун ур Ккуллал райондалул кIулшивуртту дулаврил управлениялий . 2019 шинал сентябрьдания шинай ва зий ур ДР-лул Социал страхованиялул фондрал хъунама пишакарну.
Чув, ци къуллугърай зий ивкI­­нугу, МахIаммадлул цащала архIал зий бивкIминнал дянив бусравсса цIа хIалал дурну дур. ЗахIматрал ххуллийгу лайкь хьуну ур личIи-личIисса наградар­ттан, хIурматрал грамотарттан ва барчаллагьрал чагъардан. Ва хъанай ур ЗахIматрал ветерангу.

Цала кулпат Калиматлущал ванал, тарбиягу бувну, чивун бу­ккан бувну бур ххюва оьрчI. Утти ва ур вайнная бивзсса 16 арс -душваврал эбратрансса ттаттагу. Гьунар бусса сакиншинначи хIисаврай, ЧIяйннал жяматралгу, райондалул цайми щархъалгу нажагьсса батIаву, къашайссар тIий бур МахIаммадлул гьур­ттушиву къадурсса. Ччарча ус­ттарсса тямада хIисаврай, ччарча пасихIну макьанну дуцин кIулсса музыкант хIисаврай. Ва ур цува усса кIану тIул-тIабиаьтрайнугу, лахъсса мяърипатрайнугу чIюлу бан кIулсса, маслихIат-насихIатрайну ва давурттайну чIявуссаннал чIарав ацIайсса чувгу.
ДакIнихтуну барча уллай, чIа учин ччай бур Ма­хIам­мадлун цIакьсса цIуллусса шинну, ххари-хъиншивуртту.

Замир МахIаммадов,
«Кураллал хаварду»
кказитрал зузала

Читайте также: