Интнил хьхьу – КъавтIирдал хьхьу

Интнил хьхьу – КъавтIирдал хьхьу

Хъуними ва мюрщими личIи бакъа, ялугьлан бикIайсса байран-шадлугъну шай март зурул 21-нний дучIайсса Интнил хьхьу. Му я диндалуцIун, я политикалуцIун, я цайми сиясий­сса иширттацIун къадархIусса, амма жунна тIабиаьтрал бахшиш дурсса шадлугъну хъанан дикIай.


Му Хьхьу хьхьичIра жула зунттавусса шяраваллаву хъиннура яргну, къавтIив бичлай, оьрчIан бартри дурну, цIурихьулуву нахIусса дукрардал ссупра тIивтIуну, кIицI лагайссия. Му цурдагу хъанай дур кIинтнил махъва-махъсса ва интнил цалчинсса ссихI бигьлагьи­сса муттану.

Гьашину Ккуллал райондалий хьхьичIрами шиннардий дайсса зумунусса Интнил хьхьунил шадлугъ къадунни, щала дунияллийх ппив хьусса коронавирусрацIун бавхIуну. Амма шяраваллал инсантурал цала-цала хIаятирттаву, цIияллай, зума-къирагъирттай дурунни Интдайдихьулул савлугъру.

Инт цурдагу цакьнияцIа кьутIа тIий дия, кIи лихъан дуван хIарачат буллай.
Яраппий я Аллагь, ялун дуркIсса интнил арх даннав дунияллийх ппив хьусса коронавирус, дюхъаннав хъуру, хьуннав барачатсса шин.
Барча цинявнналагусса Интнил хьхьу!

Читайте также: