Барча бавуртту

Барча бавуртту

ДакIнийхтуну барча тIий буру жулла аьзизсса ниттил, бавал, кулпатрал Хъусращатусса Ханнал душ Гургаева Гуллил ва инт дайдихьулул ххарисса кьини, мартрал 21-й ялун нанисса хъуннасса юбилей.

ЧIа тIий буру цIуллушиву, ххаришивуртту. Я Аллагь битаннав ина уттигу чIярусса шиннардий винмагу, инавагу ххираминнал хъихъи битлай оьрмулул буччинцIа.
Вин хъиншивуртту чIа тIий, виха дуаьлийсса вил оьрчIру, оьрчIал оьрчIру, лас, ссил душ Барият.

***
Най дур кьинирдугу,
Най бур оьрмугу,
Амма сипатраву
Пар тIий бур яру.

ЧIалай дур мудангу
Вил хIалим симан
АрулцIалла шинай,
Ссав кунна, аьчсса

Ххуйри ахттакьунгу,
Вил юбилейгу,
Арсваврал умудру
Уттава буллан

Кьамул бува жуя
Ххарисса махъру,
Зукьлугу, дуаьгу
Ссалам — ссайгъатну!


Хьурттал шяраватусса Анвар-Аьммал арс Сулайманов АбакархIажинан мартрал 24-нний там хъанахъи­ссар ниттил увну 80 шин.

ДакIнийхтуну барча уллай буру АбакархIажи 80 шинал юбилейращал.
Мяйжаннугусса захIмат­чири. ЧIавану уна зий айивхьусса АбакархIажинан захIматрал кьадру мудангу бия. ЧIярусса шиннардий зий уссия автобусрал паркраву, мотористурал бригадирну (цувагу 6-мур разрядрал мотористри). Ва къакIулсса автобусрал гаражраву цаягу щупир акъассар. ЦIанакулгу щарнил жяматрал хIурмат бу­сса хъуначури, маслихIатчири.
ЧIа тIий буру ва ххарисса кьини АбакархIажинан вания тиннайгу чIярусса цIуллусса шинну. Итаннав ина винма ххираминнал дянив оьрмулул уччинцIа.

Хьурттал жямат


 

Читайте также: