Лакку оьрчIру ххув хьунни

Лакку оьрчIру ххув хьунни

Амир Ибрагьимов

Февраль зурул 8-9-нний Азирбижаннал шагьрулий Бакуй хьу­сса дунияллул халкьуннал дянивсса ментал арифметикалул олимпиадалий ххув хьунни лакку оьрчIру.

А. Аьбдуллаева
Цалчинсса кIану бувгьунни Бархъаллал шяравасса Зураб­лул душ Ларинал. Ларина дук­лай бур МахIачкъалаллал 46-мур школалий марцIсса ххювардай.

Ларина Аьлиева

КIилчинмур кIану бувгьунни СумбатIуллал шяравасса Шамиллул арс Ибрагьимов Амирдул. Амир дуклай ур МахIачкъалаллал шагьрулул 10-мур школалий цалчинмур класс­раву. Вагу дуккаврил гьунар бу­сса, итххявхсса оьрчI ур.
КIиннахьвагу барча тIий буру ххувшаву.

Читайте также: