ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

Инсаннал цIуллу-сагъшиврун хъинсса ххяххиярттаву алоэ хьхьичI ххуттай дур. Ва дур шинал лажиндарай щюллинурасса ххяххия. Шиву бур дазу-зума дакъасса витаминну, минераллу, аминокислотру…

Мунийн бувну алоэ ишла дайсса кIанттурдугу чIявур, ччарча цIуллу-сагъшиву дуруччавриву, ччарча косметологиялуву. Амма алоэлувусса мюнпатсса затру щаллуну диян 3 шин аьркинссар, мунияту ишла дувангу аьркинссар микссаннуяр къачансса шинну хьусса ххяххия.

Алоэ – «ичIаллил хIакин»

* * *
Алоэлул оьтту щурущаву гуж дувайссар, мунияту му мугъаятну ишла дуллан аьркинссар. Му дурагу къабучIиссар ччаруллив, ттиликI, сситтукьучI цIуцIисса, къюкIлил ва сосудирттал цIуцIавуртту, сахарный диабет дусса, цистит, геморрой дусса инсантуран, лахъсса давление думиннан, мюрщисса оьрчIан ва лякьлуву оьрчI бусса, оьрчIан ккукку буллалисса хъаннин.
* * *
Алоэлийн аллергия дусса-дакъасса кIул буван, бурчуйх ду­ккияра алоэлул сок ва ца хьхьу-кьинисса бургияра цичIав даххана шайрив, къашайрив.

* * *
Ишла бувансса чIапIив би­ттуннин алоэлуйн щин къа­дуртIуну 14-20 гьантта хьун аьркинссар, бюхъавай.

* * *
Биттайнигу, лувва-лувми ва хъуними чIапIив биттун аьркин­ссар. Аьркинссаксса бивттуну, гъилисса щинай ххуйну шювшуну, щинацIа кьакьан бивтун, кьянкьасса чагъардануву ягу янналул кьютIливу кай-кай бувсса алоэлул чIапIив холодильникрал лувра-лувмур чIамуй кIира нюжмардий­сса битан аьркинссар ишла буван хьхьичI. ЦIаннай ва дякъий алоэлувусса мюнпатсса затирттал синтез гуж шайсса дур, яни мивусса мюнпатсса затру хъиннура дияйссар.

* * *
Мукунсса, холодильникраву кIира нюжмар дурсса, чIапIив мюрш бувну, миннул ялун аьракьи дуртIуну (алоэлул 2 бутIуйн аьракьилул 1 бутIа), хIала дурну, пюрундалул банкалуву цIакьну кьалакьигу ларкьуну нюжмардий­сса диртун, яла диргьуну, ччимур чIумал ишла дуван хIадурсса дарув щаллуссар, ччарча щавурду хъин дуллан, ччарча бявкъу-гъили хьуни, иммунитет лагь хьуни, ччарчагу ттаркI цIуцIисса ка-ччаннайх бук­лан, компрессру буван.

* * *
Алоэлуя бувсса дарувравусса мюнпатсса затру кIира нюжмардувун хьхьара шайсса дур, мунияту най бунава му чIумуй канансса дарув булувара, къуртал хьуну махъ ялагу буванну.

* * *
Бурчуй ххарци хьусса ягу цамур щаву дусса кIанай алоэлул чIапIи бишира, ялттусса къатгу лирккун.

* * *
Аьвкъу-гъили хьуни, иммунитет лагь хьуни алоэлул чIапIи бусса куццуй букарчагума, хъунмасса кумаг шайссар, оьлушиву чан дуван, ялттусса къатгу дуркьун.
БучIиссар, цава-цасса бутIрай алоэ, ницI ва кагор хIала дурну, нахIусса дарув бувангу. Ва даруврал гьантлун ца накьлил къуса хIачIлан аьркинссар.

* * *
Иммунитет лахъ дувансса ца бигьасса рецепт: бивттуну ххя­ххиялул лувва-лувми ва лахъими чIапIив, шювшуну, щинацIа кьакьангу бувну, фольгалуву кай-кай бувну, холодильникраву 7 гьантлийсса бивхьуну, ялттусса ккиригу ливккун, блендердануву ягу дикI гьаяй машиналуву мюрш бувну, щинал шанма бутIущал алоэлул ца бутIа хIала бувну (3:1), лимондалул сокрал кIунтIругу хIала бувара. Укунсса коктейль гьантлун шамийлла хIачIан аьркинссар.

* * *
Лажиндарал бурчун хъинссар алоэлул микIирал кубикру. Алоэ блендердануву мюрш дурну, хасъсса куццирдавун дуртIуну, морозильникраву дирхьуну, гьарца кIюрххил лажиндаравух буклакияра ца-кIива кубик.

* * *
Холодильникрава аьркинссаксса чIапIив лавсун, мюрш бувну, пюрундалул банкалуву бивхьуну, ялун зайтундалул (оливковое) ягу пархтIутIул аьгъушиву дуртIуну, ххуйну лавкьуну, 14 гьантлийсса битан аьркинссар цIансса кIанай, му хIаллай банка цаппаралийлва хъюлчу-кIутIугу бувну. Диргьуну, марцIсса банкалувун дуртIуну, хIадурссар лажиндарал бурчуйх дуклансса аьгъушиву.

* * *
Алоэлул сокрал ца-кIива кIунтI зура лажиндаравух дуккайсса кремравух (щала къутилувух бакъача, зура цал лажиндаравух дуккан наниссакссаннувух) хIала бувну хъинссар.

* * *
КIира накьлил къусаксса алоэлул сокравух хIала дурну ца накьлил къуса аьгъушиврул (пархтIутIул ягу зайтундалул), лажиндаравух дургъун, дачIи ссятрайсса диртун, шюшин. Укунсса маскалул зул лажиндарал бурчу кIукIлу лаган бантIиссар, му чара бакъа аьркинсса хъатрулул щаллу бантIиссар.

ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Читайте также: