Хъунмасса гьунарданул заллу

Хъунмасса гьунарданул заллу

Лакрал театр гастроллай бавчусса чIумал, автобусраву щябикIай кIанттахун ганз каршив, мюрщи виргъантру дархIуну, гьуркку буллай, артистуращал архIал бачайссия гайннал ккуккулийсса оьрчIругума.

Мукунминнавух хъуна хьуссар жула хIакьинусса юбиляр, Садикьлул арс Аслан МахIаммадовгу.
Автобусравува бикIайва дунияллул хавардугу, дакIнийн бичавурттугу. Миннувух ара-арадан цакуну дякъурату хIала духхайва репетициярдугу. Мукун хъуна хьусса оьрчIал дакIнин я чунчу чин аьркина театр, ягу, оьтту-ттурчIавун бувххун, ххира хьун. Асланнул оьр­мулул мяъна хьунни Лакрал театр. Ванал буттал Садикьлул театрданухсса ччаву хIисав дарчарив, махIаттал хьунсса ишгу бакъар.

Аслан, Садикьлул циняв оьрчIру куна, най унува гьур­ттуну уссия театрданул давривух. Уккайссия сценалийн, мюрщи оьрчIал роль дургьунугу. ЧIалай бия танива Лакрал театр тава-тагу Асланнуйх буккан най бушиву, ванал театрданухсса ччаву оьрмул оьрмулухунсса душиву.

Лакрал театрданул чулуха Ттуплислив Театрданул институтравун лакрал оьрчIал группа ккалан гьан буллали­сса чIумал, Аслан цалчинминнавух уссия. Тиха дурккуну зана бивкIсса оьрчIава бия хъинну бакI-чурххал бювхъусса, сцена чIюлу банссагу, гьунарду ххиссагу. Аслан миннаву яла ябацIанмагу акъая. Амма тай цинявппагу лавгуна театрданува, дипломру ласайхту. Так ца Аслан хаин къавхьуна цала миллатрал культуралул ххазиналун ккаллисса, чIивинияцIа цала буттал къаттану тIайла бавцIусса Лакрал театрданийн.
ЦIанихсса комик, «Лакрал Райкин» — Садикьлул арснан ниттил накIлищал кьисматну диркIссар сценалул дарсру, гьунардал кьюлтIшивурттачIансса хIилларду лаласун.

Ттуплислив, хIукуматрал цIанихсса институт­раву, дунияллийх машгьурсса гуржиял миллатрал кинорал ва театрданул культуралиягу Асланнул чIярусса дарсру ларсъссар. КIул хьуссар дунияллул театрданул культуралущал. Му мукун бушивугу вана шиная шинайн Асланнул творчествалуву жунма тасттикь хъанай.
Аслан МахIаммадов хIакьину хъунмасса пагьмулул артистнал даражалийн лавхъун ур. Ванал гьунарданийн мютIи къашай­сса рольгу, жанргу бакъар. Комедиялия трагедиялийн, фарсрая драмалийн бияннин.
Агарда жула республикалий щуруй-щарай диркIссания киноиндустриягу, масалдаран, Аслан машгьур хьунссия ми­ккугу. Дакъар жучIара хIакьину му каши.

Ттула янилу хъуна хьусса, машгьур хьусса Аслан Садикьлул арснал юбилей барча тIий, махъва-махъгу на учивияв: ттун ххуй бизай Аслан цала культуралул ххуллия жард къаучаву, цайми-цайми, щялусса бикIу, тIайласса бикIу, жяматийсса, сиясийсса иширттавух хIала къаухлан аькьлу биял шаву, цанма сайки ссавния кьисмат хьу­сса культуралул уздансса ххуллия тинай къашаву.
Барча, Аслан, вил лахъазан! Вания тихунмайгу лакрал театрданул культуралул даража лахъ буллан, бюхттул буллан вил каши ххигу- ххишалагу хьуннав.

Качар ХIусайнаева

Читайте также: