«Зунттал душ» цIунилгу бувккунни дунияллийн

«Зунттал душ» цIунилгу бувккунни дунияллийн

Оьруснал театрданул сахIналий кIира кьини
аншлаграй хьунни «Асият» балетрал премьера.

Зулайхат Тахакьаева
Балет дунияллийн бувккун бур ванияр ххюцIаллийсса шиннардил хьхьичI кIива бюхттулсса гьунар – Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Расул ХIамзатов ва СССР-данул халкьуннал артист Мурад Къажлаев цачIун хьуну. Машгьурсса «Зунттал душ» поэмалун либретто чивчуну бур СССР-данул халкьуннал артист Олег Виноградовлул. Цалчин бивхьуну бур 1968 шинал С. М. Кировлул цIанийсса Ленинградуллал паччахIлугърал опералул ва балетрал академический театрданул (уттисса Мариинс­кий театр).

ЦIунил балет бивхьуну бур 1984 шинал «Асият» тIисса цIанилу.
ХхюцIалла шин ларгун махъ балет цIу буккан бунни шамилчингу. Ва базилух му бивхьунни Дагъусттаннал паччахIлугърал опералул ва балетрал театрданул тава Олег Виноградовлул каялувшиндаралу.
ЦIусса спектакльданунсса либретто чичаврищал костюмирттал эскизругу дурну дур ванал цала. Дурурххуну дур ттуршлий мукьцIалуннийн дирсса кос­тюмру.

Премьера ххал бан бувкIун бия ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал цалчинма хъиривчу ХIажимахIаммад ХIусайнов, культуралул министр Зарема Буттаева, МахIачкъала шагьрулул мэр Салман Дадаев ва цаймигу.
Олег Виноградовлул барчаллагь увкунни хъунасса шаэрнал ва хъунасса композиторнал «бивкIу бакъасса» произведениялийн цIунилгу кIурааенсса сант цахьхьунна дулаврихлу.

— Вин хъунмасса барчаллагь, ттул дус Мурад, на цIунилгу ттунма ххира хьусса Да­гъус­ттаннайн кIурааен аврихлу. Да­гъусттаннайн къаувкIун ттул хьуну дур ацIрахъул шинну. Тани, цалчинсса премьера хIадур буллалисса чIумал, на Расул ХIамзатовлущал увк­ссара щала Дагъусттаннайх, халкьуннал фольклор ва къавтIавурттал аьдат­ру бутIра-бутIрай датIлай, ми ххаллилсса музыкалущал цачIун даншиврул. На хIакьинугу ххарину ура ми цIунилгу цачIун дан бювхъуну тIий, ва базилух Дагъусттаннал гьунар бусса артистуращал, — кунни балетмейстернал.

– Ттул сайки щала оьрму лавгунни ва спектакль ттула ватандалий бишинсса хияллай. Ахиргу, цIанихсса балетмейстер Олег Виноградов Дагъусттаннайн увкIун, хъамабитала хьусса балет цIунилгу дунияллийн буккан бунни. Ттул умуд бур ва балетгу сававну Дагъусттаннал опералул ва балетрал театр шачIанттул лавай хьунссар, цIусса даражалийн биянссар тIисса, — увкуна цала ихтилатраву Мурад Къажлаевлул.

Читайте также: