Зунттавусса агьалинан куклушиннарду дуллан аьркинни

Зунттавусса агьалинан куклушиннарду дуллан аьркинни

Ттущагу, чIявусса цайминнащагу лаласун къахъанахъисса затну бур, гидротехникалул луртандалул дунияллий цалчинмур

кIану бугьлагьисса Дагъусттаннай циванни, электроэнергиялухсса багьагу сайки кIилийну гьаз бувну, инсантал «энергосберегающий» лампардах луглаги бувсса.


Мунинсса савав хъанай дур, ттунма бувчIлачIисса куццуй, Да­гъусттаннал электрокомпаниялуща цила идаралий багьайсса низам дишин къархьуну, каялувшиврул даву Пятигорскалла­хьхьун дулаву.
Му къагьану, жула электрокомпаниялул давуртту дуллуну дур Ухссавнил Ккавкказуллал электротехнический блок­рахьхьун. Мунийн бувнугу ттукIрахсса багьа уттигу гьаз хьунтIишиврийн на вихну ура.


Жунма цинявннан кIулсса куццуй, зун­ттал шяраваллурду дачIра хьуну дур, инсантал шагьрурдайнмай лавгун. Масала, КIубурдал шяраву диркIсса 54 хозяйствалияту лирчIун дур 5. Вара тагьар цайми шяраваллавугу дур.


Жунма цинявннан кIулсса куццуй, зунттал шяраваллурду дачIра хьуну дур, инсантал шагьрурдайнмай лавгун. Масала, КIубурдал шяраву диркIсса 54 хозяйствалияту лирчIун дур 5. Вара тагьар цайми шяраваллавугу дур.
Газ цалсса ттигу жула зунттавун бувцуну бакъар, дахьа хIадур хъанай бур буцлан. Газ буциннинмагу зунттаву ттукIрахсса багьри бикIан аьркиннихха тарисса. Му ишгу, хIакьину ба­къача, ччянива щаллу бан багьлай бухьунссия. Инсантал кIий так яхъанай бушиврухлугума дикIан аьркина цин лархьхьусса льготарду, куклушиннарду.

ХIурмат лавайсса «Илчи» кказитрайхчин ттун кIул хьунни ДР-лул ХIукуматрал хъунама Артем Здуновлул министртурал батIаврий гьаз бувсса укунсса масъала. Мунал увкуну бур: «Лябукку буну зузи дуллан аьркинссар районнай ба­гъирдал ва парникирттал хозяйстварду».

А. Здуновлул хъиривману хъанахъисса жула лаккучу ХIажимахIаммад ХIусайновгу ур шяраваллурду ттисса чIумул техникалул дузал дуллан аьркинссар тIий. Вай мукъурттий ттун ххишала дакъа дакI даркьунни. Валлагь, мюнпат бусса ишну хьунссия, муку-мукунсса мурадру дузал барча. Къамукссава ливхъун бачинссия яла кьанив жула зунттал агьалигу, улу, ляхъланссия зана хъананмигу.

ХIурматращал Гьарун Гьарунов, дяъвилул ва захIматрал ветеран

Читайте также: