Укунгу тIисса бур, тукунгу тIисса бур

Укунгу тIисса бур, тукунгу тIисса бур

Зунттаву духлаглай дур аьвзалзаманнул шяраваллурду – кув гужрай агьали бизан бувну, кувгу – хушрай цивппа бивзун кьариртсса.

ДачIра хъанай дур утти ядуванми бакъасса минарду. Миннущал архIал духлаглагиссар халкьуннал касмурдугу, надирсса аьдатругу.


Рамазан Рабаданов, блогер:
«Цавай буссар аьламравун лехлай, космос ахттар буллай, вайми тIурчарив, синааьрщарая дурсса тIахIунттая ва аьмузгиял ххаржантирттая чичлай. Цавай щалва дунияллийх кIама бивщуну буссар, цуманан чув ччай бурив, микку мина-гьанулул хъанай, цавай тIурча, буссар хIачIансса щиннагу дакъасса, кьариртсса къат­рая, зунттал мицIмуруллайсса пукьрая гъалгъатIий, чичлай, миннуя байкъалитIавай буслай, цайминнангу ккакканшиврул ва ккаланшиврул».

Расул Кьаландаров, предприниматель:
«Агар синаааьрщарал тIа­хIунттив, ххаржантру, дагъус­ттаннал усттартурал дурсса цаймигу затру духлагарча, Дагъусттан Дагъусттанну къаличIантIиссар. Дагъусттаннал ляличIишиву магьирсса усттартурал канил давурттавугур дусса! Ттизаманнул инсантуран, космос ахттар буваннияр, личIи-личIисса халкьуннал культура, багьу-бизу лахьхьингу гъира ххишаласса буссар. Му гъирарал бувцуну, туристътал хIадурну бур архсса ххуллугу битан, нанинийн биянсса харжгу буккан буван. ХIакьину Аьмузги бухлавгсса кунма, гьунттий Бархъалгу бухлаган бюхъайссар, сарану – УнцIукIулгу. Шинай кIива-шанма зуруй бакъа бучIи къашайсса пляжирттал Дагъусттаннайн туристътал кIункIу къабувайссар».

ПатIимат Рамазанова,
«Дагестан Пострая»

Читайте также: