Ккаччи ичIаллил хIайван бакъар

Ккаччи ичIаллил хIайван бакъар

Буслай бур жува «дуснан» хIисав байсса ккаччи – му бунияласса жанаварну хъанахъисса бурцIил ца жура бушиву.

Цаппара шиннардил хьхьичI на уссияв гьарта-гьарзасса кIулшиву дусса, гъаттарал хIакиннал даву канилух дурксса, хIакиннахь цIухлай: «Ккаччи ичIаллил хIайваннив, юхссагу жанавардив?» — тIий. Мунал дуллусса жаваб дия укунсса: «Ччянива, 1860-ку шиннардийва, бивкIссар му масъала чулийн бутан аьлимтал бавтIун. Амма гайннаща цалийн бучIан къавхьуну бур», — куна.

Мукунмасса иш бур ххяххиярттавугу. Ттуккул нис – му ур­ттурив, ахъулссарив, тIамарив жунма уттигу кIулну бакъар. Амма ттул хIакьинусса ихтилат ккаччаятуссар.
Цаппара зурдардил хьхьичI Ккуллал райондалий на най ­уссияв ца шярава Ссухъиящиял шяравасса гьалмахчунащал. Ганал ттухь бувсуна Ссухъиящиял шярава Вихьлив школалийн нанисса цала ва цайминнал оьрчIру, Вихьуллал кка­ччая нигьа буслай, махъунмай зана бивкIсса ишругума хъанай бивкIшиву. Шагьрулий заллу акъасса ккаччив бугьлай ягу, дарув буллуну, шанаши буллали­сса ишру бикIай. Жулва шяраваллавусса ккаччиврив бу­ссар, ччи-ччинийх занай, инсантурайн ххяхлай. ХIасул хъанай бур суал.

Щилли жаваб дулун аьркинсса вай ккаччив инсантурайн къаххяхланшиврул? Явара, на хIазран буллай акъара ва суал. ЦIусса шин дайдишин цаппара гьантрал хьхьичI, Вихьуллал базаллувун нанисса инсантурава на нава язи увгьуну, ттуйн ххявххуна ккаччи. Дуруна ччаннай оьтту нанисса щаву. Гьай-гьай, шяраваллил амбулаториялул ва райондалул азарханалул зузалтрал аьркинсса ххалаххив бувуна ттуйн. На миннахь барчаллагь тIиссара. Амма ттун ччива, ттуйнма кунма, цайминнайнгу къаххяхланшиврул, ккаччив залуннал щинзирданий бавхIуну.

Читайте также: