КъакIулмургу кIул буллай

[dropcap]Ч[/dropcap]Iярусса шиннуя ттул нава зузисса Ккурккуллал школалий музей щаллу буллай. Школардай музейрду циван аьркинссарив буслан

аьркиншиву чIалай дакъар. Музей сакин буллалаву, мивун аьркинмур ратIлатIаву хъинну бигьа дакъасса давур.


Цаппара шинну хьунни ттул, кумагчитуращал цачIу, жула лавгмур ххал бигьлай, аьркинмур кIул буллай ва гайннуя музейрал экспонатру дуллай. Ттун мудангу ччай бикIайва 1877-ку шинал Дагъусттаннай хьусса бунтрая бюхъайссаксса чIявусса кIул бан. Аммарив, цуксса ччайнугу, ттунма кIулмурнияр ххишаламур кIул бан къашайва. Махъсса «Илчи» кказитрай буккав, гай шиннардий хьусса иширттая кIул буллай, цащава шайсса куццуй зий бушиву жула лакрал ххаллилсса гьалмахтал, Дагъус­ттанная ссивирлив гьан бувну, яла тихва ливчIминнал цIарду ляхълай, тайннал ахир чув, цукун хьу­ссарив кIул буллай. Гьар мудан куна, гьар кIанай куна, аьркин хьуни, чара бакъа лякъайсса ххаллилсса лаккучу Амучи Амутинов бакIчисса патриотътурал дурну дур ххуйсса даву. Му даврил ца яла хьхьичIунма гьурттучинугу, ахттарчинугу ур тарихчи Илияс Къаяев. Ттула чулухагу, лакрал миллатрал чулухагу хъунмасса барчаллагь тIутIиссара Амучи Амуттиновлухь ва Илияс Къаяевлухь. Зун тIайлабацIу баннав, зу кунма­сса вирттал жула лакрал дянив чIяву хьуннав!

Даниял Магьдиев,
Лакрал райондалул
Хъунилсриннал советрал председатель