Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

Къиримрнаву цуртти (пушнина) бахлай.
Дянив уссурвал Узунхъал МахIаммад ва Гъази. 1875 ш.

Халакки
КутIасса справка

Халаккиял шяравалу диркIссар Гъумучату кьиблалул чулийннай ца ряхра километралул манзилданий, Закьу-Зунтту тIайлану Хъунне­ххал киямур чулух, кьасса къурнил зуманив. Мунил лагма-ялттусса шяраваллуну хъанахъиссар Ххюлуссун, ЧIурттащи, Хъуннащи. Ххюлусмату Халаккав ца километрарагу дакъассар.
Шяравалу хIасул хьуну шин цими хьу­ссарив аьщуйн щуну учин захIматри, амма, хIатталлий яхьусса чар­ттал чичрурдах бурувгун, инсан шикку миналул хьуну ивкIун ур биялну хьхьичIавасса заманнай.

Абакаров Апанни
кулпат Аьбидатлущал

Щар диркIсса кIанттай бур чIярусса щин нани­сса кьулла-зийлу. ЧIаравва бур цIувцIучарил къуппагу бусса Гъазинал зиярат.
1882-ку шинал Аьрасатнал паччахIлугърал дурну диркIсса переписьрайн бувну, Халаккиял шяраву бивкIун бур 31 пуркIу (къатта), яхъанайгу ивкIун ур 163 инсан. Арандалийн бизан бан хьхьичIсса 1943-кусса шинал шикку бивкIун бур 52 къатта.
Цайми-цайми лакрал жяматирттал кунна, Халаккиял агьалинал дянивгу ишлану диркIун дур хIалтIилухун заназаврил касму. ХъунмурчIин лагайсса бивкIун бур Нальчикрайн, Армавирдайн, Майкопрайн, Ашхабад­райн. Хъинну цIа дусса заргалталну бивкIун бур Ттаттаевхъул, Аьдуевхъул ва Узуновхъул.

Шяраву колхоз сакин дурну дур 1929-ку шинал, 1-мур Майрал цIанийсса. 1929-1930 шиннардий зузи бувну бивкIун бур ликбезрал школа. ХхюцIаллий кIива къа­тта бусса Халаккиял шяравату 1941-ку шинал ­аьрайн лавгун ур 28 инсан – ярагъ кIунттил бугьан шайсса сайки гьарца чув. Минная махъунай зана хьуну ур 14 – дурусну бачIи. Берлиннайн ияннин талай лавгун ивкIун ур диялсса наградарттал заллу, Сталинградуллал талатаврилгу гьурттучи, полковник АьвдурахIман Ттаттаев.

1944-кусса шинал, цивппа буттал миналия бизан буллалисса хавар бувкIсса чIумал, Хала­ккиял жяматрал дянива­сса 12 хъамитайпа Балла Буттаевагу бакIчину бачIва ччаннахь лавгун бивкIун бур КIулушацIун, Совет Союзрал Виричунал цIагу ларсун, цаппара чIумул хьхьичI ­аьрая увкIун ивкIсса Ризван СулаймановлучIан, цив­ппа бизан къабитан­сса чаран лякъи учин – фронтраяту ласру, арсру, уссур­вал бучIаннинмагу кьабитан бувансса кабакьу бува учин. Шайссияв (хIатта Виричунащагума) Сталиннул амру аглан буван, баххана буван?!
Бивзун мукьах Халаккиял жямат яхъа­най бивкIссар цаймигу шяраваллащал цачIуну райцентрданий – ЦIуссалакрал шяраву.

Читайте также: