Дя Ттуплислий хьунаавкьунни лаккучу

Дя Ттуплислий хьунаавкьунни лаккучу

Ттуплислив  миналул  хьусса   НицIавкIратусса  Камиллущал

Ттуплисуллал агьаммур кIичIираву нюжмардул мутталий хъанахъисса иширттах къабурувгун, Бухмур Ттуплисуллал кIичIирттаву туристураха уккан кIану бакъар.


Цимил бучIарчагу, я къабуччайсса хьхьичIазаманнул архитектуралух хIайранну буруглай нанисса ттул хьхьичIун: «Ина ва кIичIиравух цимилвагу лавгунна, калбатоно. Ци кумаг аьркинни тIий?»,  —   машиналува таксист увккунни. Тиху-шихунмай буруглай нанисса на, патирданух луглайсса кунма бивзхьунссия ганан.
«Аьдада бухзаманнул рухI-ccихIирая нахIала буллай бура,» — учав гьанавиххул хьуну.
«Чату бувкIра?»- цIувххунни ялагу. «Дагъусттанная,» — увкукун : «Чансса хIаллай аглан хьула. Ттул гьалмахчугу Дагъусттаннаясса ур, шиккува ялапар хъанахъисса. Явала ванащал зула мазрай ца калима дува,» — увкунни. «Дагьусттаннай циксса мазру буссарив кIуллив? На лакку инсан бура? » — чайзту. «Яр вагу лаккучурихха»,- куну, трупка ттухьхьун буллунни. Нагу вих бакъанма: «Цукун ура?» — куну цIуххав. «Ххуйну ура, инава цукун бура?».
Хъягу, хъяй вани-тания цIухлай бура. Гагу гьарца суалданун марцIну лакку мазрай жаваб дуллай ур.
«Ачу анаварну шиккун. Вила ватанлалиясса душнищал кIул хьун. Ява вия ттун магаришгу багьлагьиссар,»- увкунни таксистнал. КIира минут къаларгун увкIунни, арх акъа ялапар хъанай уссара тIий.
НицIавкIратусса ХIайдарахъал тухумрассара, увкунни. Ванал буттал ппу АьвдурахIман Ттуплислив цIадурксса заргал ивкIун ур. Камилгу шийха увну хъуна хьуну ур. УчIайсса ур Дагъусттаннайнгу. КIирисса ссалам буслай ур лакрахь.
Ччимур чIумал оьвча тIий номергу буллунни. Ттисса аьрххилий бувкIукун, Ттуплислий кIанттул хьусса лакращалгу кIул бан махъ буллунни.
«Гьалмахчунал ватандалия увкIсса инсан ттулгу хъамаличури, ламус кьабувну ттучIангу оьвчин бюхъайссар,»- куну, таксистналгу визитка дуллунни.

Читайте также: